Pensioen in eigen beheer 10-daagse: dag 6. Nota van Wijziging
14 november, 2016

Op 10 november 2016 heeft staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer een Nota van Wijziging van de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” aangeboden. Uit deze Nota valt op te maken dat de stappen die de DGA vóór 1 januari 2017 op basis van het wetsvoorstel had moeten nemen, in tijd uitgesteld worden. Die uitsteltermijn zal op drie maanden worden gesteld, hetgeen dus betekent dat de laatste stappen uiterlijk per 31 maart 2017 genomen moeten worden.

Waar op basis van het wetsvoorstel de DGA het pensioen in eigen beheer uiterlijk op 31 december 2016 premievrij moest maken en de pensioenbrief tussen het eigen beheerlichaam en de DGA moest zijn aangepast (omdat de pensioenopbouw uiterlijk 1 januari 2017 diende te worden stopgezet), gaat de DGA hierin dus meer tijd krijgen. Dit betekent overigens ook dat de DGA nog tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari 2017 de mogelijkheid heeft om elders verzekerde pensioenaanspraken alsnog naar het eigenbeheerlichaam terug te halen.

De Minister van Financiën zal in een zogenoemde delegatiebepaling nadere regels stellen omtrent deze extra periode. Meer in het bijzonder ben ik benieuwd hoe de minister zal omgaan met een pensioenopbouw die ook na 1 januari (tot uiterlijk 1 april 2017) doorloopt. De wijziging beoogt om in dat geval niet direct de pensioenregeling als fiscaal onzuiver te kwalificeren, maar betekent dat tegelijkertijd dat een fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw tot uiterlijk 1 april 2017 nog gewoon mogelijk is? Dat laatste waag ik te betwijfelen. DGA’s die gewoon in staat zijn om vóór 1 januari 2017 tot een aangepaste pensioenbrief te komen en tevens een aandeelhoudersvergadering te gelasten waarin de stopzetting van de pensioenopbouw wordt vastgelegd, zullen in die zin waarschijnlijk niet zoveel hebben aan de Nota van Wijziging. Het gaat om de DGA’s die er feitelijk niet in gaan slagen om op zo’n korte termijn alsnog tot een aangepaste pensioenbrief en aandeelhoudersvergadering te komen, of tot besluitvorming te komen ten aanzien van het terughalen van extern verzekerde pensioenaanspraken.

De Nota van Wijziging is ook interessant voor DGA’ers die mogelijk gaan kiezen voor een oudedagsverplichting (ODV) en daarna met deze ODV een lijfrente willen aankopen. Uit het wetsvoorstel bleek al dat dit fiscaal geruisloos kan plaatsvinden. Daarvoor is echter wel noodzakelijk, zo blijkt uit de Nota, dat het eigenbeheerlichaam het bedrag rechtstreeks afstort ten behoeve van de aankoop van een lijfrenteproduct. Zou dit daarentegen via de DGS verlopen, dan is van een fiscaal geruisloze omzetting geen sprake. Het is goed om hierop bedacht te zijn.

Voorts bevat de Nota van Wijziging en technische aanpassing, waarmee gerealiseerd wordt dat over het gehele bedrag van de lijfrentetermijnen kan worden geheven. Het is dan dus niet zo dat het bedrag van de aanspraken ingevolge een ODV in mindering mag worden gebracht op de te belasten lijfrentetermijnen.