Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., met vestigingen te Arnhem en Nijmegen
1 Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. (hierna: Dirkzwager) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap die tot doel heeft het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur en het notariaat.
2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Dirkzwager, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Dirkzwager, ook indien het de uit drukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7: 404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatst genoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.
4 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Dirkzwager gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dirkzwager onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Dirkzwager aansprakelijkheid draagt, zal die aan sprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Dirkzwager gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dirkzwager onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.
5 Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Dirkzwager gegeven opdrachten de bevoegdheid van Dirkzwager in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Dirkzwager voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
6 De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
7 Verstrekte opdrachten worden door Dirkzwager uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uit voering is gegeven, geen rechten ontlenen.
8 Op de rechtsverhouding tussen Dirkzwager en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Dirkzwager en een opdrachtgever kennis te nemen.
9 Niet alleen Dirkzwager, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Dirkzwager zijn verbonden als ook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
In geval van verzuim is Opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
Indien Dirkzwager haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Dirkzwager is ingeroepen, respectievelijk door Dirkzwager incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
11 De Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.
12 KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING ADVOCATUUR
a Dirkzwager neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
b De klachtenregeling van Dirkzwager betreft de door Dirkzwager gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Dirkzwager over de dienstverlening door een advocaat van Dirkzwager.
c Wanneer Dirkzwager er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Dirkzwager met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).
d Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Dirkzwager, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Dirkzwager, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van Dirkzwager beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Dirkzwager wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
e Onder particuliere opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan Dirkzwager niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever volgens de hiervoor gegeven definitie is.
f Verdere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, met inbegrip van de tekst van de klachtenregeling van Dirkzwager, is te vinden op de website van Dirkzwager, www.dirkzwager.nl, onder het kopje ‘Algemene voorwaarden & Klachten- en Geschillenregeling’ en kan kosteloos worden opgevraagd bij Dirkzwager. Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
13 KLACHTENREGELING NOTARIAAT
a De Geschillencommissie Advocatuur is niet bevoegd uitspraak te doen over geschillen tussen een (kandidaat-)notaris en een opdrachtgever van Dirkzwager.
b Op de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Dirkzwager over de dienstverlening door (kandidaat-)notarissen van Dirkzwager is van toepassing de Klachten- en geschillenregeling Notariaat. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
c Verdere informatie over de Klachtenregeling Notariaat van Dirkzwager is te vinden op de website van Dirkzwager, www.dirkzwager.nl, onder het kopje ‘Algemene voorwaarden & Klachten- en Geschillenregeling’ en kan kosteloos worden opgevraagd bij Dirkzwager.

 

Klik hier voor het pdf bestand van de Algemene voorwaarden van Dirkzwager