Disclaimer & Privacy statement Dirkzwager advocaten & notarissen

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. (“Dirkzwager”), waaronder de uitingen via:

 • de door Dirkzwager geëxploiteerde websites hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”),
 • de door Dirkzwager verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”);
 • de door Dirkzwager geëxploiteerde applicatie ten behoeve van mobiele telefoons (hierna: aangeduid als de “App”);
 • het relatiemagazine Samenspraak (hierna aangeduid als “Samenspraak”) Hierna gezamenlijk te noemen: de “Dirkzwager Uitingen”.

DISCLAIMER

Via de Dirkzwager Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over Dirkzwager en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover de Dirkzwager Uitingen juridische onderwerpen betreffen is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dirkzwager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de Dirkzwager Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Dirkzwager uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Dirkzwager Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dirkzwager.

PRIVACY STATEMENT

 1. Algemeen
  Dirkzwager Uitingen zijn eigendom van en worden beheerd door Dirkzwager. Dirkzwager respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Dirkzwager maakt daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.
  Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens een registratieprocedure of tijdens het contact met een advocaat of notaris).
  Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de Website en het gebruik van de App automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.
 3. Doeleinden verwerking
  De persoonsgegevens die Dirkzwager in het kader van de Dirkzwager Uitingen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het middels de App toezenden van informatie conform uw voorkeuren, het publiceren van door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.)
  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Dirkzwager (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Dirkzwager (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Dirkzwager Uitingen);
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Dirkzwager

  Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Dirkzwager daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Dirkzwager stelt.

 4. De Nieuwsbrief
  De Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen: (1) personen die zich via de Website hebben aangemeld en (2) bestaande klanten van Dirkzwager.
  Aanmelding via de Website geschiedt door middel van een zogenaamd double opt-in proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Hierdoor wordt zeker gesteld dat alleen degene die beschikt over de betreffende mailbox zich kan abonneren op de Nieuwsbrief.
  Het is daarnaast mogelijk dat u als bestaande relatie van Dirkzwager op verzoek van een jurist of andere medewerker van Dirkzwager aan het abonneebestand bent toegevoegd. U ontvangt hierover in dat geval een bericht. Het betreffende bericht bevat een hyperlink waarmee u zich met één klik weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in de Nieuwsbrief.
  Daarnaast treft u onderaan iedere nieuwsbrief een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.
 5. Gebruik van Google Analytics op de Website en in de App
  De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en doorGoogle opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via http://www.dzw.gr/c1e3e eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 6. De App
  In de App wordt, net als op de Website, algemene informatie verstrekt over onder meer enkele juridische onderwerpen. De App biedt echter enkele aanvullende functionaliteiten ten opzichte van de Website. Voor het gebruik van deze extra functionaliteit dient u zich eenmalig te registreren. De persoonsgegevens die u bij registratie opgeeft worden verwerkt overeenkomstig de doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3 van dit Privacy Statement.
  Na registratie kunt u in de App:

  • informatie eenvoudig filteren aan de hand van uw eigen voorkeuren, zodat u alleen informatie ontvangt over de onderwerpen die uw interesse hebben;
  • reageren op de informatie die wordt aangeboden in de App en deze reactie delen met andere gebruikers van de App;
  • informatie die in de App wordt aangeboden eenvoudig delen met derden;

  De instellingen/voorkeuren die u in de App maakt worden opgeslagen op onze server. Deze gegevens kunnen op ieder moment door u worden gewijzigd in de App. Door de App te gebruiken geeft u toestemming voor deze verwerking van gegevens. Eventuele reacties/commentaren die u via de App verzendt, worden opgeslagen op de computers van Dirkzwager.
  Voor de andere verwerkingen van persoonsgegevens die het gebruik van de App met zich meebrengt (zoals statistische gegevens over gebruik), wordt verwezen naar hetgeen hiervoor in paragraaf 2 en 3 van dit Privacy Statement reeds is opgemerkt.

 7. Wijzigingen
  Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de Dirkzwager Uitingen. Dirkzwager kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.
 8. Vragen en recht op inzage en correctie
  Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dirkzwager, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de afdeling marketing en communicatie, bereikbaar op telefoonnummer 026 – 353 83 26 of e-mailadres info@dirkzwager.nl