Pieter Bloemendal

Pieter Bloemendal
Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering

Sectoren
Ondernemingen, Verzekeringen

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering

Aandachtsgebied(en)
Aansprakelijkheids-, Schade- en Verzekeringsrecht


Telefoon
+31 (0)26 353 83 45

Fax
+31 (0)26 353 83 96

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Na cum laude te zijn afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, is Pieter in januari 2012 beëdigd als advocaat. Sindsdien is hij werkzaam op de sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering op ons kantoor in Arnhem. Pieter staat met name verzekeraars, makelaars en bedrijven bij. Hij adviseert en procedeert op het gebied van zowel het aansprakelijkheids- als het verzekeringsrecht en houdt zich onder andere bezig met technische en brandgerelateerde kwesties. In 2017 voltooide hij cum laude de Grotius specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid. Pieter is lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR), Cobra1998 en Young Insurance.

Opleiding(en)

Grotius Onderneming en Aansprakelijkheid (2017, cum laude)
Nederlands Recht - Privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2011, cum laude)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Stagecommissie Advocatuur Arnhem
Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
Cobra1998
Young Insurance


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Hoge Raad: WAM-verzekeraars dragen geen ‘voorrisico’ op de dag van registratie in het RDW-register
27 december 2017

Met enige regelmaat gebeurt het dat iemand met een onverzekerd motorrijtuig een ongeval veroorzaakt en enkele uren later alsnog een verzekering aanvraagt. De verzekeraar, die niet weet van het ongeval, accepteert de aanvraag en laat de ingangsdatum van ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad oordeelt over aansprakelijkheid en bewijslast bij schade tijdens bruikleen (en bewaarneming)
2 augustus 2017

Wanneer iemand een zaak leent of voor een ander bewaart, is hij verplicht deze op enig moment terug te geven. Dat moet hij doen in de staat waarin hij de zaak eerder heeft ontvangen. Daarnaast is hij verplicht de zorg van een goed huisvader c.q. bewaarder ...

Lees het hele artikel »


Onjuiste verklaring werknemer geldt als opzettelijke misleiding door verzekeringnemer zelf
27 juli 2017

Na een schadevoorval is de verzekeringnemer verplicht zijn verzekeraar daarover zo spoedig, juist en volledig mogelijk te informeren. Doet hij dit niet, dan kan hij daardoor zijn recht op dekking verspelen. De vraag kan opkomen of ook verklaringen van ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad: volledige zekerheid over brandoorzaak niet vereist voor aansprakelijkheid
24 juli 2017

Het komt geregeld voor dat verhaal van brandschade strandt op onduidelijkheid over de brandoorzaak. Het causaal verband tussen de fout en de schade kan dan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. In een arrest van 14 juli 2017 maakt de Hoge Raad ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad: assurantietussenpersoon moet bij cliënt doorvragen naar achtergrond eerdere opzegging
31 maart 2016

Bij dekkingsgeschillen wordt, naast de verzekeraar, geregeld ook de assurantietussenpersoon gedagvaard. De redenering van de verzekeringnemer is dan dat, indien de verzekeraar terecht dekking heeft geweigerd, de tussenpersoon dus steken heeft laten vallen ...

Lees het hele artikel »


WAM-verzekeraars dragen geen “voorrisico” op de dag van registratie in het RDW-register
19 februari 2016

De meeste particuliere verzekeringen worden tegenwoordig telefonisch of via internet afgesloten. Dat geldt zeker ook voor autoverzekeringen. Deze verzekeringen kunnen dan ook op elk willekeurig tijdstip worden aangevraagd en gewijzigd. In het RDW-register, ...

Lees het hele artikel »


Bewaarneming: resultaats- of inspanningsverbintenis?
28 januari 2016

Wanneer een ter reparatie of stalling afgegeven zaak door brand of diefstal verloren gaat, wordt vaak gediscussieerd over de vraag of sprake is van bewaarneming en, zo ja, wat dat betekent voor de aansprakelijkheid van de partij die de zaak onder zich ...

Lees het hele artikel »


Samenloop aanneming van werk en consumentenkoop: oplevering geen valbijl voor consument
4 december 2015

Aannemingsovereenkomsten eindigen in de regel met de oplevering van het werk; de opdrachtgever keurt het werk en geeft aan of hij akkoord gaat met het resultaat. Voor een aannemer is de oplevering altijd een belangrijk moment, niet in de laatste plaats ...

Lees het hele artikel »


Hof Arnhem toetst ambtshalve aan Richtlijn consumentenkoop: verkoper mag niet bedingen dat consumentkoper alleen per aangetekende post kan klagen
1 december 2015

Over de klachtplicht is met name het laatste decennium veel te doen geweest. Terugkerende onderwerpen waren onder meer de klachttermijn, de belangenbenadeling door het niet-tijdig klagen en de bewijslastverdeling in een procedure. In een recent arrest ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad licht definitie van ‘bewaarneming’ nader toe
23 juli 2015

In ‘wanprestatiezaken’ speelt geregeld de vraag welk etiket op de door partijen gesloten overeenkomst moet worden geplakt. De kwalificatie van de overeenkomst kan immers medebepalend zijn voor de vraag of een partij naar behoren heeft gepresteerd. ...

Lees het hele artikel »


“Bengaals vuur geen ‘brand’ in de zin van de NBZB 2006; kennis makelaar van polisvoorwaarden toegerekend aan verzekeringnemer”
26 juni 2015

Uitleg van polisvoorwaarden vormt een steeds terugkerend geschilpunt tussen verzekeraars en verzekeringnemers. Een polisbepaling kan nog zo nauwkeurig en gedetailleerd zijn geformuleerd, interpretatieverschillen zijn altijd mogelijk, zo bleek ook recent ...

Lees het hele artikel »


“Buitenlandse verzekeraar met Nederlands bijkantoor gebonden aan BBr”
17 juni 2015

Onlangs besprak ik een arrest van het gerechtshof Amsterdam, waarin werd geoordeeld dat de Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten (artikel 6:197 BW) ook van toepassing is op subrogatie krachtens buitenlands recht. In dezelfde uitspraak ging het hof – ten ...

Lees het hele artikel »


“Tijdelijke regeling verhaalsrechten ook van toepassing op subrogatie krachtens buitenlands recht”
8 juni 2015

Artikel 6:197 lid 2 BW bepaalt dat diverse rechten uit Titel 6.3 en Boek 8 BW, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken, niet vatbaar zijn voor subrogatie. In een arrest van 26 mei 2015 heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld ...

Lees het hele artikel »


Hoofdaannemer niet altijd aansprakelijk voor fouten onderaannemer
23 februari 2015

In de bouwwereld geldt dat een hoofdaannemer moet instaan voor de kwaliteit van het door zijn onderaannemer(s) geleverde werk. Partijen kunnen contractueel van die hoofdregel afwijken, maar doen zij dat niet en maakt een onderaannemer een fout, dan is ...

Lees het hele artikel »


"Tekortschieten onderaannemer niet onrechtmatig jegens opdrachtgever in hoofdaanneming"
17 november 2014

Stel, een onderaannemer voert de hem opgedragen werkzaamheden niet of niet naar behoren uit. Kan de opdrachtgever in hoofdaanneming hem daar dan rechtstreeks voor aanspreken of is zijn verhaalsmogelijkheid beperkt tot de hoofdaannemer? Deze vraag heeft ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Pieter Bloemendal