Frank Cornelissen

Frank Cornelissen
Overheid & vastgoed

Sectoren
Ondernemingen, Overheden, Vastgoed

Expertises
Aanbestedingsrecht, Bouwrecht, Mededingingsrecht, Staatssteun

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)24 381 31 59

Fax
+31 (0)24 360 60 26

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Frank is sinds februari 2015 advocaat. Hij werkt op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Nijmegen en is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, het mededingingsrecht en staatssteun.

Als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed, houdt Frank zich bezig met aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteun. Hij adviseert overheden en bedrijven bij onder meer aanbestedingsprocedures, concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures.

Opleiding(en)

Radboud Universiteit Rechtsgeleerdheid (cum laude), Burgerlijk Recht 2014
Radboud Universiteit Economie, Master Financial Economics 2014

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Annotator tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
Lid van het Juridisch Genootschap Nijmegen (JGN)


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Mededingingsrecht – Overzicht 2017
27 februari 2018

2017 is voorbij. Mededingingsrechtelijk hebben zich diverse belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die wij hebben gesignaleerd op de website dirkzwagerAMS.nl. In dit e-book zijn al onze blogs van het jaar 2017 op het gebied van het mededingingsrecht

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie JAAN 2018/14 – Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant
12 februari 2018

JAAN 2018/14 - Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, 30 oktober 2017, nr. C/01/325485/KG ZA 17-569, ECLI:NL:RBOBR:2017:5710 (mr. Roosmale Nepveu) (meer…)

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie: De bagatelbepaling van artikel 7 lid 2 Mw verplicht de ACM tot marktonderzoek
09 november 2017

Op 13 oktober 2016 heeft de Rechtbank Rotterdam de boetebesluiten vernietigd die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had gericht tegen twee taxiondernemingen (en hun feitelijk leidinggevenden) die actief waren op het gebied van contractueel tax

Lees meer over deze publicatie »


JAAN 2017/201, Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532226 / KG ZA 17-587, (annotatie)
23 oktober 2017

Op 15 juli 2016 heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (hierna 'CJIB') op TenderNed de Europese aanbestedingsprocedure “Gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering Rijksincasso”, bestaande uit 20 percelen, aangekondigd. De aanbesteding wordt uitgevoerd

Lees meer over deze publicatie »


Ontoelaatbare heraanbesteding en dus ontoelaatbare intrekking
26 april 2017

Vaak wordt gedacht dat een aanbesteder te allen tijde een aanbestedingsprocedure kan intrekken. De Utrechtse kort gedingrechter maakt (nogmaals) duidelijk dat dit niet zonder meer het geval is.1 In het onderhavige geval was de door de gemeente Utrecht

Lees meer over deze publicatie »


Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten
17 februari 2017

Samenvatting Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (SZV) heeft op 12 april 2016 een ‘Request for Information for the pre-selection of DBM contractor for the new Sint Maarten hospital project’ gepubliceerd. Op 11 mei 2016 heeft

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) over beoordeling in meerdere fases
09 december 2016

Bij een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts hebben Tony van Wijk en Frank Cornelissen een noot geschreven. In tegenstelling tot de Commissie zien zij op basis van (Europese) jurisprudentie wél ruime mogelijkheden voor aanbestedende diensten

Lees meer over deze publicatie »


Markttoezicht in de gezondheidszorg na wijziging Wmg
09 december 2016

Overheveling van een AMM-instrument van de NZa naar ACM en verruimde toepassing daarvan. Momenteel worden de zorgspecifieke aspecten van een voorgenomen concentratie in de zorgsector – na een melding van de betrokken partijen – getoetst door de

Lees meer over deze publicatie »


Commissie van Aanbestedingsexperts
09 december 2016

Commissie van Aanbestedingsexperts 26 juli 2016, Advies 362 (mr. Janssen, mr. Jansen, mr. Chen) Noot mr. T. van Wijk en mr. drs. F.J.J. Cornelissen Gunningscriterium. Geschiktheid. VerVouding tot voorwerp van de opdracht. Wijziging beoordelingssystematiek.

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie JAAN bij Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag. JAAN 2016/202.
09 december 2016

JAAN 2016/202 Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 20-06-2016, C/09/509434/KG ZA 16-489, ECLI:NL:RBDHA:2016:6854Motivering gunningsbeslissing, Nadere toelichting, Nieuwe afwijzingsgrond. Samenvatting Het Rijksvastgoedbedrijf – een onderdeel

Lees meer over deze publicatie »


Motivering gunningsbeslissing. Nadere toelichting. Nieuwe afwijzingsgrond.
14 oktober 2016

Het Rijksvastgoedbedrijf – een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – heeft op 6 november 2015 een aanbesteding aangekondigd ter zake van de inspectie en het preventief onderhoud van bedrijfsdeuren in gebouwen

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie JAAN bij advies commissie van aanbestedingsexperts – JAAN 2016-102
20 september 2016

Beklaagde houdt een Europese openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een overeenkomst voor het installeren en/of leveren van audiovisuele middelen. Klager stelt, in drie klachtonderdelen, dat de gestelde geschiktheidseisen disproportioneel

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie JAAN bij advies commissie van aanbestedingsexperts – JAAN 2016-64
20 september 2016

Beklaagde heeft een nationale niet-openbare aanbesteding gehouden voor de bouw van een dorpsaccommodatie. De opdracht is gegund aan inschrijver ‘B’. Klager heeft op twee onderdelen geklaagd over de gunningsbeslissing. Klachtonderdeel 1 heeft betrekking

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie bij Kadaster-arrest van de Hoge Raad
20 september 2016

De roemruchte Kadasterzaak is tot een einde gekomen met het Kadaster als winnaar. In 2011 is in eerste aanleg geoordeeld dat het Kadaster onrechtmatig heeft gehandeld door HLA niet uit te nodigen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met als

Lees meer over deze publicatie »


Annotatie JAAN over niet-ingekaderde gunningscriteria
08 juni 2016

Frank Cornelissen heeft een noot geschreven in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) bij een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies en de noot zien onder meer op het gebruik van financiële ratio’s in een aanbestedingsprocedure

Lees meer over deze publicatie »


E-book: Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016
14 maart 2016

Op de kennispagina Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun van Dirkzwager worden jaarlijks vele artikelen gepubliceerd. Niet alleen om u op de hoogte te houden van de actualiteit van de dag, maar ook voor ons eigen plezier. In het kader van de jaarlijkse

Lees meer over deze publicatie »


Vrijwillige aanbesteding verkoop grond
25 juli 2015

Gemeente Arnhem verkoopt in februari 2015 het voormalige terrein van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en heeft daartoe een verkoopdocument vastgesteld. De gemeente hanteert een vanaf-prijs. Tevens heeft zij vier ambities geformuleerd (Programma, Ruimte,

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Concrete buitenlandse interesse niet vereist voor duidelijk grensoverschrijdend belang
22 februari 2018

Het aanbestedingsrecht brengt verplichtingen mee voor overheidsopdrachten met een waarde onder de toepasselijke drempels met een duidelijk grensoverschrijdend belang. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag wanneer daarvan sprake is. Pas wanneer van ...

Lees het hele artikel »


Motivering gunningsbeslissing zonder beschrijving winnende inschrijving
26 oktober 2017

Bij motivering van gunningsbeslissingen wordt de soep vaak niet zo heet gegeten als zij op grond van de wet wel eens wordt opgediend. Motiveringen waarin niet uitdrukkelijk wordt ingegaan op de winnende inschrijving, maar waarbij slechts een vergelijkende ...

Lees het hele artikel »


Onderscheid in aanbestedingskartels: cover pricing minder ernstig dan bid rigging
19 oktober 2017

De Autoriteit Consument & Markt heeft boetes opgelegd aan twee sloopbedrijven voor overtreding van het kartelverbod. De slopers hadden zich schuldig gemaakt aan cover pricing bij inschrijving op aanbestedingen in Rotterdam. In een recente uitspraak ...

Lees het hele artikel »


Geen herstel inschrijving ondanks nationale verplichting
17 augustus 2017

Het Europese Hof van Justitie overwoog in een recente uitspraak dat het ontbreken van inschrijvingsstukken in het algemeen niet mag worden hersteld. Daarmee wekt het overigens geen verbazing bij wie de (lagere) rechtspraak op dit terrein volgt. Het Hof ...

Lees het hele artikel »


De potentiële concurrent als belanghebbende bij een fusie
10 augustus 2017

In een recente uitspraak overwoog de rechtbank Rotterdam dat ook een potentiële concurrent belanghebbend kan zijn bij concentratiebesluiten van de ACM. Aan het vereiste van potentiële concurrentie mogen daarbij niet te strenge eisen worden gesteld. ...

Lees het hele artikel »


Boetes ACM voor kartel executieveilingen onderuit
7 juli 2017

In een recente uitspraak oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) dat de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) ten onrechte boetes heeft opgelegd aan een grote groep deelnemers aan executieveilingen. ACM heeft namelijk ...

Lees het hele artikel »


Nieuwe versie Uniform Europees Aanbestedingsdocument
5 juli 2017

Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (“UEA”). Digitale ondertekening is niet mogelijk. Geen digitale handtekening mogelijk De nieuwe versie van de UEA bepaalt ...

Lees het hele artikel »


Aanbestedingsrechtelijke beginselen altijd van toepassing op vrijwillige overheidsaanbesteding
23 februari 2017

Een private aanbesteder op wie ter zake geen aanbestedingsplicht rust , kan die beginselen met succes uitsluiten. Dat laatste volgt uit het KLM-arrest van de Hoge Raad, zie ook dit artikel. Uit een recente uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van ...

Lees het hele artikel »


Relatieve beoordelingssystematiek: als een irreële prijs de rangorde bepaalt
23 februari 2017

De rangordeparadox is het probleem dat zich voordoet wanneer een ongeldige inschrijving de rangorde van geldige inschrijvers bepaalt door een relatieve beoordelingssystematiek. De Hoge Raad bepaalde dat die rangorde in de regel in stand kan blijven na ...

Lees het hele artikel »


Wijziging van het markttoezicht in de zorg: het AMM-instrument
13 december 2016

Het toezicht op aanmerkelijke marktmacht (“AMM”) zal veranderen als gevolg van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg. Dat wetsvoorstel is op dit moment nog aanhangig bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet ...

Lees het hele artikel »


Wijziging van het markttoezicht in de zorg: het AMM-instrument
13 december 2016

Het toezicht op aanmerkelijke marktmacht (“AMM”) zal veranderen als gevolg van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg. Dat wetsvoorstel is op dit moment nog aanhangig bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet ...

Lees het hele artikel »


Aanvulling gronden gunningsbeslissing ontoelaatbaar ondanks nieuwe opschortingstermijn
25 november 2016

Volgens een vaste lijn in de jurisprudentie, ingezet door de Hoge Raad met zijn arrest Staat/KPN, moet een aanbestedende dienst zijn gunningsbeslissing aanstonds volledig motiveren en mag hij de relevante redenen voor deze beslissing (vgl. art. 2.130 ...

Lees het hele artikel »


Rechter handhaaft weigering ACM om fusie Albert Schweitzer en Rivas te vergunnen
13 oktober 2016

De rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak een beroep van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep (Beatrixziekenhuis) ongegrond verklaard. De beslissing van de ACM om geen vergunning te verlenen voor de fusie tussen beide ziekenhuizen ...

Lees het hele artikel »


Rechter handhaaft weigering ACM om fusie Albert Schweitzer en Rivas te vergunnen
13 oktober 2016

De rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak een beroep van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep (Beatrixziekenhuis) ongegrond verklaard. De beslissing van de ACM om geen vergunning te verlenen voor de fusie tussen beide ziekenhuizen ...

Lees het hele artikel »


Termijnen aanbestedingsprocedures
19 augustus 2016

Per 1 juli 2016 zijn de minimumtermijnen van Europese aanbestedingsprocedures gewijzigd. Hier volgt een schematisch overzicht van nieuwe minimumtermijnen voor de standaardprocedures voor aanbestedende diensten (openbare en niet-openbare procedures). ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Frank Cornelissen