Annet Duijn

Annet van Duijn
Aansprakelijkheid, schade & verzekering

Sectoren
Handel & Transport, Verzekeringen, Vastgoed

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering, Bouwrecht, Contractenrecht

Aandachtsgebied(en)
Aansprakelijkheidsrecht, Technische Verzekeringen, Bouwaansprakelijkheidsrecht, Samenloop CAR en AVB/AVB en WAM, Verzekeringsplichten, Asbest besmetting


Telefoon
+31 (0)26 353 83 43

Fax
+31 (0)26 353 83 96

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
duijn@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Annet is sinds 2001 advocaat, eerst in Rotterdam en sinds 2013 bij Dirkzwager in Arnhem. Annet is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, in het bijzonder technische kwesties op het gebied van CAR-, AVB- en BA-verzekeringen, alsmede de (schending van) verzekeringsplichten en de samenloop van verzekeringsdekking. Haar cliënten zijn met name verzekeraars, makelaars en bedrijven, waaronder bouwondernemingen, biotech-bedrijven en spoorwegondernemingen.

Persoonlijk

Annet voert het motto: 'een zaak win je op de feiten'. Zij onderhoudt dan ook graag nauw contact met de schadebehandelaar, makelaar, schade-expert, verzekerde en overige betrokkenen en schept er plezier in de verzamelde feiten te vertalen naar de juridische context, om zo te komen tot de beste oplossing voor haar cliënten.

Opleiding(en)

Civiel- en bedrijfsrecht, Universiteit Leiden
Civielrecht en Spaans, Universidad de Salamanca, Spanje
Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid (cum laude)

Talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans

Nevenactiviteit(en)

Annet is lid van de Beurs Club Technische Verzekeringen, de VASR, Ladies@Risk en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Geen dekking onder milieuschadeverzekering voor saneringskosten om eieren uit kippenstal aan eisen te laten voldoen
28 maart 2018

Een kippenhouder wiens grond zodanig veel polychloorbifenyl (PCB) bevatte dat het gehalte PCB’s in de eieren van zijn kippen boven de toegestane norm lag, heeft de kosten van sanering van de grond niet onder zijn milieuschadeverzekering met topdekking ...

Lees het hele artikel »


Uitvoering van garantiewerkzaamheden niet meeverzekerd onder de CAR-verzekering
21 maart 2018

Bij het herstel van ondeugdelijk werk onder garantie is sprake van nieuw werk, dat niet is meeverzekerd onder de CAR-verzekering van de opdrachtgever voor het oorspronkelijke werk. Dat is althans de uitkomst van een procedure voor de Rechtbank Rotterdam ...

Lees het hele artikel »


Verzekeringsplicht in bestek niet nagekomen – wie draagt de schade?
4 juli 2017

Na een waterschade geeft de opdrachtgever van een werk de architect die het bestek had opgesteld en de directie voerde, opdracht de herstelwerkzaamheden te begeleiden. Het honorarium van de architect blijkt in strijd met een besteksverplichting niet ...

Lees het hele artikel »


Waterschade niet onder twee verzekeringen gedekt – regres ex art. 7:961 BW slaagt niet
29 juni 2017

Een waterschade in het Erasmus MC, ontstaan na oplevering van een verbouwing in 2004, is louter gedekt onder de gebouwenverzekering en niet onder de CAR-verzekering, omdat er in het bestek geen onderhoudsverplichting voor de hoofdaannemer was opgenomen. ...

Lees het hele artikel »


Signalering: voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW – de Hoge Raad in beweging
22 februari 2017

Met deze bijdrage attendeer ik u erop dat het leerstuk van de voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW de afgelopen paar maanden de bijzondere aandacht van de Hoge Raad heeft gehad. In het kader van het mededingingsrecht, het onteigeningsrecht en de afwikkeling ...

Lees het hele artikel »


Zorgplicht verzekeraar in precontractuele fase: door brochure gewekte indruk over reikwijdte dekking ten onrechte niet rechtgezet
19 januari 2017

Geen dekking, wel een vordering uit onrechtmatige daad op de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar die een verzekerde met een brochure op het verkeerde been heeft gezet en vervolgens heeft nagelaten die indruk recht te zetten, doordat hij de wensen van de ...

Lees het hele artikel »


Dekking onder een machinebreukverzekering: over materiaalkosten, zoekkosten en een mislukte reparatiepoging
23 december 2016

De reikwijdte van de dekking onder een machinebreukverzekering is uitgebreid aan de orde gekomen in dit vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 30 november 2016. Ook uitlegperikelen en enkele algemene verzekeringsaspecten speelden in deze kwestie een rol. Feiten Verzekerde ...

Lees het hele artikel »


Nieuw: Fast Track bindend advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
23 november 2016

Sinds 18 november 2016 is het mogelijk om bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw op zeer korte termijn een bindend advies in te winnen. Deze zogenoemde FT-procedure (‘fast track’) kan dienen als alternatief voor een kort geding bij de civiele rechter, ...

Lees het hele artikel »


Nieuw: Fast Track bindend advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
23 november 2016

Sinds 18 november 2016 is het mogelijk om bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw op zeer korte termijn een bindend advies in te winnen. Deze zogenoemde FT-procedure (‘fast track’) kan dienen als alternatief voor een kort geding bij de civiele rechter, ...

Lees het hele artikel »


Voordeelstoerekening: Hoge Raad zwakt eisen aan ‘eenzelfde gebeurtenis’ af
13 juli 2016

Een geslaagd beroep op voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW leek sinds het arrest Vos/TSN uit 2009 vrijwel onmogelijk, doordat daarin het vereiste dat de schade en het voordeel uit ‘eenzelfde gebeurtenis’ voortvloeien, strikt werd geïnterpreteerd. ...

Lees het hele artikel »


Keuzevrijheid feitenrechter: doorberekeningsverweer als schade(omvang)verweer óf als beroep op voordeelstoerekening
13 juli 2016

In een mededingingsrechtelijk arrest van 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1483) heeft de Hoge Raad aan de feitenrechter de vrijheid gelaten om te bepalen of die het zogenoemde doorberekeningsverweer als een schade(omvang)verweer aanmerkt dan wel als een beroep ...

Lees het hele artikel »


Exoneratie gekoppeld aan verzekeringsdekking: wat als er geen verzekering is afgesloten?
4 juli 2016

Het blijft moeilijk: een hypothetische situatie vaststellen en die dan afzetten tegen de feitelijke situatie, om te komen tot een oordeel over een vordering van een schadelijdende partij. Het Hof ’s-Hertogenbosch ging daarmee de mist in, aldus de Hoge ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid asbestinventariseerder voor gemiste asbesthoudende materialen op systeemplafond – wel beroep op exoneratie
14 april 2016

Een asbestinventarisatiebureau dat rapporteerde dat er een volledig type A onderzoek was uitgevoerd, maar dat niet boven een systeemplafond in een winkel had gekeken omdat die winkel ten tijde van de inventarisatie in gebruik was, is volgens de Rechtbank ...

Lees het hele artikel »


Asbest aangetroffen ondanks voorafgaande inventarisatie: wie draagt de schade?
15 oktober 2015

Asbestinventarisatiebureaus worden, veelal in het kader van voorgenomen verkoop, sloop of renovatie van een object, ingeschakeld om dat object te onderzoeken op asbestbronnen. Alleen bureaus die over het juiste certificaat beschikken, mogen dergelijke ...

Lees het hele artikel »


Juridische aspecten van BIMmen: Handreiking relatie BIM-protocol en DNR 2011 van de BNA
23 juni 2015

De Bond van Nederlandse Architecten (branchevereniging BNA) heeft dit voorjaar op haar website een voor de BIM-praktijk relevant document gepubliceerd. Het betreft een juridische handreiking waarin de relatie tussen het werken met het BIM-protocol en ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Annet van Duijn