Eva Nass

Eva Nass
Ondernemingsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Banking & Finance

Expertises
Fusies & Overnames, Joint-ventures, Participaties, Financiële procesvoering, Financiering en zekerheden

Aandachtsgebied(en)
Bedrijfsovernames (koop en verkoop, aandelen en activa transacties), Ondernemingen, Industrie & Grondstoffen, Mode, Private Equity, Geschillenbeslechting, Ondernemingsrecht algemeen, Jaarrekeningenrecht, Tuchtrecht voor accountants


Telefoon
+31 (0)26 353 83 95

Fax
+31 (0)26 445 09 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
nass@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

Biografie

Eva is sinds 2008 advocaat. Zij is werkzaam op de sectie ondernemingsrecht van ons kantoor in Arnhem. Eva is gespecialiseerd in vennootschapsrecht in de meest ruime zin, met een focus op de transactiepraktijk. Vanuit haar achtergrond in de accountancy (Eva heeft de theroretische opleiding tot registeraccountant gevolgd) heeft zij zich de afgelopen jaren bovendien gespecialiseerd op het gebied van het jaarrekeningenrecht en het tuchtrecht voor accountants. Daarnaast is Eva auteur van diverse artikelen, onder andere over jaarrekeningenrecht en accountantsaansprakelijkheid.

Momenteel werkt zij (als buitenpromvendus verbonden aan de Rijkuniversiteit Groningen) aan een proefschrift over de 403-verklaring. Zij is lid van de Vereniging Jaarrekeningrecht.

Opleiding(en)

Bedrijfswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen (2002), Opleiding tot Registeraccountant Universiteit van Tilburg (2006), Financieel Recht Erasmus Universiteit Rotterdam (2006), Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2008).

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Persoonlijke zekerheden in groepsverband en faillissement: letter of comfort, groepsgarantie en 403-verklaring
14 juli 2017

1. Inleiding In de Nederlandse rechtspraktijk zijn verschillende vormen van zekerheidsstelling ontwikkeld. Een aantal daarvan kent een in de wet benoemde vorm, maar veel zijn ontstaan in de praktijk en als zodanig niet gebonden aan specifieke wettelijke

Lees meer over deze publicatie »


Mergers and acquisitions: algemene aspecten en capita selecta
14 juli 2017

In deze bijdrage staan fusies en overnames centraal. Ik omschrijf wat met deze aanduiding wordt bedoeld en ik belicht enkele specifieke onderwerpen die in een contract met betrekking tot een fusie of overname worden vastgelegd. Daarbij ga ik uit van een

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

403-aansprakelijkheid voor BV i.o.
19 februari 2018

Aansprakelijkheid op basis van een 403-verklaring Normaliter is de ene vennootschap of rechtspersoon niet aansprakelijk voor schulden van een ander. Dat kan anders zijn, namelijk op grond van wettelijke bepalingen, maar ook wanneer daartoe vrijwillig ...

Lees het hele artikel »


Tuchtrecht: dubbelrol, advocaat en accountant
5 december 2017

Ter inleiding Professionele beroepsbeoefenaren als artsen, notarissen, advocaten en accountants zijn bij de uitoefening van hun beroep onderworpen aan (onder meer) wettelijk bepaald tuchtrecht. Deze verschillende beroepsgroepen kennen verschillende regelingen ...

Lees het hele artikel »


Toepassingsbereik tuchtrecht voor accountants
26 september 2017

Inleiding Professionele beroepsbeoefenaars zoals artsen, notarissen, advocaten en accountants zijn onderworpen aan (wettelijk) tuchtrecht. In dit artikel sta ik stil bij de reikwijdte van de tuchtnormen die gelden voor accountants. Aansprakelijkheid ...

Lees het hele artikel »


Tuchtrecht accountants
4 juli 2017

Accountants zijn bij de uitoefening van hun beroep onderworpen aan (onder meer) wettelijk bepaald tuchtrecht. Een opdrachtgever kan een tuchtklacht indienen tegen een accountant wanneer hij van oordeel is dat de door de accountant geleverde dienst niet ...

Lees het hele artikel »


Verzet tegen intrekking 403-verklaring
1 mei 2017

Ter inleiding Een maatschappij die zich in overeenstemming met art. 2:403 BW hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden uit rechtshandelingen van een (of meer) groepsmaatschappij(en) kan op enig moment de behoefte hebben die aansprakelijkheid ...

Lees het hele artikel »


Juridische splitsing en (de intrekking van) een 403-verklaring
19 juli 2016

Ter inleiding Kenmerkend voor juridische fusie en splitsing is de overgang van vermogen onder algemene titel. In geval van splitsing kan sprake zijn van gehele of gedeeltelijke overgang van vermogen, waarbij de rechtspersoon verdwijnt (zuivere splitsing) ...

Lees het hele artikel »


Wijzigingen in het jaarrekeningenrecht: verkorting termijnen en introductie van de micro-rechtspersoon
11 mei 2016

Ter inleiding Per 1 november 2015 zijn wijzigingen in het jaarrekeningenrecht doorgevoerd, die van toepassing zijn op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Belangrijke onderdelen van de wetswijziging zijn de verkorting van de termijnen voor ...

Lees het hele artikel »


Kan een accountant gehouden zijn inzage te geven in controledossiers?
20 januari 2016

Ter inleiding Wanneer tussen (contract)partijen een geschil ontstaat kan bij (een van) de partij(en) behoefte aan informatie bestaan. Bijvoorbeeld omtrent gegevens waaruit het al dan niet aan de orde zijn van aansprakelijkheid zou moeten blijken. In ...

Lees het hele artikel »


Let op, nieuwe regels voor leasing
13 januari 2016

Ter inleiding Met ingang van 2019 gelden nieuwe regels voor de verwerking van lease in de jaarrekening van ondernemingen die volgens de verslaggevingsregels van de International Accounting Standards Board (IASB) rapporteren. Dat is het gevolg van de ...

Lees het hele artikel »


Voldaan aan openbaarmaking jaarrekening?
30 december 2015

Ter inleiding Behoudens de toepassing van bepaalde vrijstellingen zijn rechtspersonen gehouden tot openbaarmaking van de jaarrekening. De wettelijke verplichting tot het publiceren van financiële gegevens is ingegeven door het belang dat de wetgever ...

Lees het hele artikel »


Verjaring vorderingen uit hoofde van 403-verklaring
6 oktober 2015

In eerdere bijdragen over de groepsvrijstelling als bepaald in artikel 2:403 BW schreef ik al dat er de nodige onduidelijkheid bestaat over de toepassing van deze zogenoemde ‘403-verklaring’. Eén van de kwesties die bij toepassing van de 403-verklaring ...

Lees het hele artikel »


Netbeheerders organisaties van openbaar belang: ‘strengere’ eisen accountants(controle)
10 augustus 2015

Onlangs is in de ministerraad aangekondigd dat minister Dijsselbloem voornemens is een algemene maatregel van bestuur voor te bereiden waarin netbeheerders (alsmede grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de ...

Lees het hele artikel »


Duiding vorderingen uit hoofde van 403-verklaring
22 juli 2015

In de praktijk wordt de groepsvrijstelling als bepaald in artikel 2:403 BW regelmatig toegepast. Een moedermaatschappij die ten behoeve van een groepsmaatschappij (een ‘403-rechtspersoon’) een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW heeft gegeven ...

Lees het hele artikel »


Vordering uit hoofde van 403-verklaring achtergesteld?
23 maart 2015

Medio 2013 wees de Ondernemingskamer (‘OK’) beschikking in een geschil tussen een (groot) aantal belanghebbenden en de Staat der Nederlanden (de ‘Staat’) inzake de onteigening van SNS (ECLI:NL:GHAMS:2013:1966). Het geschil kwam neer op de vraag ...

Lees het hele artikel »


Hoe kom ik van aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring af?
2 maart 2015

Een moedermaatschappij die behoeve van een groepsmaatschappij (een ‘403-rechtspersoon’) een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW heeft gegeven is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van die 403-rechtspersoon. Die ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Eva Nass