Hanna Zeilmaker

Hanna Zeilmaker
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Energie, Overheden, Vastgoed

Expertises
Bestuursrecht, Natuur/Milieubescherming, Onteigening & Wvg, Projectontwikkeling, Omgevingsrecht

Aandachtsgebied(en)
Onteigening, Wvg, overheidsaansprakelijkheid, pacht, gedoogplichten, belemmeringenwet, privaatrecht, waterwet.


Telefoon
+31 (0)24 381 31 86

Mobiel:
+31 (0)6 51 51 06 69

Fax

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

  Bel

  Email

Social Media
@zeilmaker_hanna
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Ik ben advocaat-partner op de sectie Overheid Vastgoed op ons kantoor in Nijmegen. Uw eerste aanspreekpunt bij Dirkzwager voor onteigening, overheidsaansprakelijkheid, gedoogplichten en Wvg.

Naast onteigening bent u bij mij aan het goede adres voor advies en procederen over overheidsaansprakelijkheid in brede zin (onrechtmatige overheidsdaad, rechtmatige overheidsdaad/nadeelcompensatie en planschade), pacht, gedoogplichten (Belemmeringenwet Privaatrecht en Waterwet).

Ik adviseer en begeleid overheden bij het opstellen van een ‘onteigeningsproof’ bestemmingsplan, bij de administratieve onteigeningsprocedure en in de gerechtelijke fase. Maar even enthousiast sta ik grondeigenaren bij die worden geconfronteerd met de onteigening van hun bedrijfslocatie of die anderszins schade lijden als gevolg van overheidshandelen.

Ik werk in de onteigeningspraktijk samen met Joske Hagelaars en Roos Molendijk, het ‘onteigeningsteam’ van Dirkzwager.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, Amsterdam.

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Sinds februari 2017 een ik geregistreerd als gerechtelijke deskundige voor het vakgebied onteigeningsdeskundige/jurist bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD.
Sinds 2013 ben ik bestuurslid van de Stichting Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding.
Ik ben lid van Rotaryclub Wamel Maas en Waal en zet mij zo in voor projecten en goede doelen in mijn omgeving (2016-2017 voorzitter)
Ook ben ik jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA), en plaatsvervangend voorzitter van de Nadeelcompensatie en -planschadecommissie van de gemeente Arnhem.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Persoonlijke film

Publicaties

Grondbeleid
16 maart 2018

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Is plaats voor vergoeding van bijkomende schade aan de juridisch eigenaar die zijn agrarische grond in economische eigendom

Lees meer over deze publicatie »


Grondbeleid
16 maart 2018

Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening ten behoeve van omlegging Rijksweg A9 en reconstructie knooppunt Badhoevedorp. Bijkomende schade. Komen kosten van verwerving van een vervangende onroerende zaak voor vergoeding in aanmerking? Is sprake

Lees meer over deze publicatie »


Schadeloosstelling bij onteigening gemeente Beuningen
26 februari 2018

Als de te onteigenen grond bruikbare bodembestanddelen bevat die deze grond aantrekkelijker maakt dan andere gronden, dient deze eigenschap bij de waardebepaling in aanmerking te worden genomen, tenzij de aanwending van de grond winning van de bodembestanddelen

Lees meer over deze publicatie »


Gedoogplichten nu en straks; wat verandert er in de Omgevingswet
26 februari 2018

Eigendom is het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. In het algemeen belang is het eigendomsrecht echter aan veel publiekrechtelijke beperkingen onderworpen. Met betrekking tot onroerende zaken gaat het daarbij vaak om een beperking

Lees meer over deze publicatie »


Voorschot onteigening
26 februari 2018

Lees meer over deze publicatie »


HR, 14-04-2017, nr. 15/03989
25 september 2017

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de vonnissen in de zaak C/02/249532/HA ZA 12-360 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 20 juni 2012 en 24 juni 2015. De vonnissen van de rechtbank zijn aan dit arrest

Lees meer over deze publicatie »


Overheid en Aansprakelijkheid, Een eenduidige regeling voor alle gedoogplichten in de Omgevingswet
25 september 2017

In dit artikel bespreken de auteurs de nieuwe uniforme regeling voor de gedoogplichten. Daarbij komen onder meer de wettelijke gedoogplichten en de gedoogplichten bij beschikking aan bod, de toepassingscriteria in artikel 10.11 van de Omgevingswet,

Lees meer over deze publicatie »


De eliminatie van de eliminatie.
09 december 2016

Artikel 40 Onteigeningswet (OW) voorziet in de aanspraak op een volledige vergoeding voor alle schade die de onteigende rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt. Op grond van artikel 40b heeft de eigenaar in ieder geval recht

Lees meer over deze publicatie »


De bodem van bijzondere (on)geschiktheid bij onteigening: de combinatie van eigenschap en voordeel
09 december 2016

In dit artikel bespreken de auteurs hoe bij het bepalen van de schadeloosstelling voor onteigening moet worden omgegaan met bijzondere (on)geschiktheid. Zij spitsen zich daarbij toe op de verhouding tussen bijzondere geschiktheid en art. 40c (het eliminatiebeginsel)

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Het exploitatieplan Harselaar-Driehoek: de Afdeling hakt de (verkeers)knoop door
27 maart 2018

  Moet bij de te verhalen exploitatiekosten worden uitgegaan van de werkelijk gemaakte verwervingskosten of van de per peildatum getaxeerde inbrengwaarde? Deze vraag heeft de Afdeling onlangs beantwoord. Inleiding Op 16 maart 2018 heeft de Afdeling ...

Lees het hele artikel »


Haviltex-maatstaf beslissend bij uitleg (beding in) overeenkomst tussen waterschap en grondeigenaar
21 maart 2018

Op 6 maart jl. heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een interessant arrest gewezen over uitleg van een tussen een waterschap en een grondeigenaar gesloten overeenkomst over een gedoogplicht. Wat speelde er? Het algemeen bestuur van het waterschap ...

Lees het hele artikel »


Onteigening HOV-busbaan Gooi
22 februari 2018

In het Koninklijk Besluit van 22 januari 2018 wijst de Kroon een groot aantal percelen ter onteigening aan ten behoeve van de openbaar vervoer verbinding tussen Huizen en Hilversum. Geen schokkende zaken of nieuwigheden, daarom een korte signalering. Bevoegdheid ...

Lees het hele artikel »


Belemmeringenwet privaatrecht: over schade als gevolg van het rijksinpassingsplan
1 februari 2018

De Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) voorziet in volledige schadeloosstelling. Op welke manier moet deze worden vastgesteld? In een recent arrest oordeelde het gerechtshof Den Haag daarover. Standpunten partijen; procedure kantonrechter Aan de ...

Lees het hele artikel »


Onteigening Gennep: voorgenomen bestemmingsplanherziening staat (in dit geval) niet in de weg aan onteigening op basis van het huidige bestemmingsplan
17 januari 2018

In het Koninklijk Besluit Gennep oordeelt de Kroon dat de omstandigheid dat het bestemmingsplan zal worden herzien niet in de weg staat aan onteigening van de gronden die nodig zijn voor de ontsluitingsweg. Onteigeningsplan ontsluiting bedrijventerrein ...

Lees het hele artikel »


Belemmeringenwet privaatrecht: beschikking Gerechtshof ’s-Hertogenbosch over gedoogplicht aanvliegverlichting (alsnog) gepubliceerd
17 januari 2018

Onlangs is de beschikking van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 16 juni 2009, nr. HV 200.020.371 (ECLI:NL:GHSHE:2009:4224) (alsnog) gepubliceerd. In de literatuur wordt regelmatig naar deze beschikking verwezen. Het Hof oordeelt dat een belemmering ...

Lees het hele artikel »


Onteigening: zelfrealisatie en erfpachtconstructie bij natuur- en recreatiebestemming niet aan de orde
19 december 2017

Bij Koninklijk Besluit van 13 december 2017 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Eerste herziening Groenzone. De Kroon oordeelt in lijn met eerdere KB’s over het beroep op zelfrealisatie ...

Lees het hele artikel »


Onteigening Amsterdam: onteigening en de opschortende voorwaarde in een koopovereenkomst
4 oktober 2017

In het Koninklijk Besluit Amsterdam oordeelt de Kroon over de noodzaak van onteigening in het geval van een overeenkomst onder opschortende voorwaarde. Onteigeningsplan Zuidasdok De beoogde onteigening heeft betrekking op de verbreding en ondergrondse ...

Lees het hele artikel »


Onteigening Cuijk: de verzwegen pachter
2 oktober 2017

In het Koninklijk Besluit Cuijk oordeelt de Kroon dat het belanghebbendenonderzoek niet van één kant hoeft te komenOnteigeningsplan Fes-Oostland De beoogde onteigening heeft betrekking op de aanleg van de randweg ten zuidoosten van Haps. Een aantal ...

Lees het hele artikel »


Afdeling bestuursrechtspraak: onteigening windturbines mogelijk en saneringsvoorwaarden toelaatbaar
4 september 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft twee recente uitspraken gedaan over het verwijderen van bestaande turbines in het kader van of als voorwaarde voor het verlenen van een vergunning voor nieuwe windturbines. In de eerste uitspraak bevestigt de Afdeling ...

Lees het hele artikel »


21 september 2017 Seminar Actualiteiten Onteigening
1 augustus 2017

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Door de aantrekkende economie worden er weer projecten ontwikkeld met de bijbehorende discussies ...

Lees het hele artikel »


Vernietiging gedoogplicht is onrechtmatige daad waterschap
29 juni 2017

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het waterschap Hollandse Delta onrechtmatig heeft gehandeld door grond van een perceel te verwijderen en elders grond toe te voegen. Voor deze werkzaamheden had het waterschap een gedoogplicht opgelegd, maar ...

Lees het hele artikel »


Geen volledige proceskostenvergoeding bij gedoogplicht
23 juni 2017

In haar uitspraak over een gedoogplicht op grond van de Waterwet (hierna: Wtw) legt de Afdeling uit dat de exclusieve regeling in de Awb over de vergoeding voor proceskosten eraan in de weg staat om die proceskosten over de band van artikel 7.14 Wtw te ...

Lees het hele artikel »


Gedoogplicht vernietigd vanwege te korte bedenktermijn
19 juni 2017

In haar uitspraak over een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht vernietigt de Afdeling de opgelegde gedoogplicht: drie dagen is te kort om aanbod te beoordelen. De Minister heeft op verzoek van TenneT aan meerdere grondeigenaren ...

Lees het hele artikel »


Onteigeningsrechter moet actief achter belangrijke stukken aan; ondanks vergelijkbaar beleggingspand inkomensschade mogelijk
12 juni 2017

De Hoge Raad wijst in het arrest Vado/Maastricht op de zelfstandige taak van de onteigeningsrechter, en wijst erop dat het uitgangspunt van een vergelijkbaar beleggingspand niet per definitie betekent dat er geen inkomensschade kan zijn. Inleiding ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Hanna Zeilmaker