Jasper Molenaar

Jasper Molenaar
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Energie

Expertises
Bestuursrecht, Energierecht, Natuur/Milieubescherming, Projectontwikkeling, Omgevingsrecht

Aandachtsgebied(en)
Omgevingsrecht, milieurecht, omgevingswet


Telefoon
+31 (0)26 353 84 09

Mobiel:
+31 (0)6 22 04 17 61

Fax
+31 (0)26 353 84 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Jasper is in 2005 beëdigd als advocaat en hij werkt sinds 2008 op de sectie Overheid en Vastgoed op ons kantoor in Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en milieurecht. Jasper adviseert ondermeer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken.

Daarnaast geeft Jasper regelmatig lezingen op het gebied van omgevingsrecht en andere vastgoedgerelateerde rechtsgebieden.

Opleiding(en)

Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht 2012-2013 Cum Laude
Permanente Opleiding (ruimtelijk) bestuursrecht en omgevingsrecht

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Jasper is naast advocaat ook bestuurslid van Ondernemer Live, (bestuurs) lid van het Jong Onroerend goed Knooppunt Arnhem Nijmegen (JOKAN), de Vereniging voor Milieurecht Advocaten, lid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ), Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA), Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en Instituut voor Bouwrecht (IBR). Tevens is Jasper (bestuurs) lid van de Ronde Tafel 177.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Persoonlijke film

Publicaties

Juridische perikelen bij evenementen
02 juni 2017

De evenementenkalender is dezer maanden goed gevuld: Koningsdag, de huldiging van Vitesse, Bevrijdingsdag en alle aankomende zomerfestivals. Kleinere evenementen hebben geen tot weinig invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Grotere evenementen kunnen dat

Lees meer over deze publicatie »


Is alles relatief?
02 mei 2017

Is alles relatief? Over het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht en de eerste toepassing van een (privaatrechtelijke?) correctie daarop. Op 15 maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal uitspraken gedaan waarin

Lees meer over deze publicatie »


Jasper Molenaar over Duurzaam Bouwen in Hét Ondernemersbelang
28 juni 2016

Onlangs heeft Jasper Molenaar meegedaan aan een rondetafelgesprek met als thema ‘Duurzaam bouwen’. Hierover is een artikel verschenen dat is opgenomen in Hét Ondernemersbelang editie 3 2016.

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Niet positief bestemmen van illegaal gebruik leidt tot motiveringsgebrek!
9 maart 2018

Het doet zich in de praktijk regelmatig voor: een bestemmingsplan wordt geactualiseerd en een of meer eigenaren binnen het plangebied willen dat hun wensen in die planherziening worden meegenomen. Vaak passen die wensen niet binnen het bestaande bestemmingsplan. ...

Lees het hele artikel »


Uitsluiten vergunningvrij bouwen in een bestemmingsplan is toegestaan op grond van locatie-specifieke omstandigheden
5 maart 2018

In een eerdere bijdrage van mijn kantoorgenoot Bart de Haan is al een keer gesignaleerd dat er dubbelbestemmingen bestaan die beperkingen bevatten die van dien aard zijn dat het gedeelte van het perceel waarop de dubbelbestemming rust niet kan worden ...

Lees het hele artikel »


Ontbreken voldoende procesbelang bij beroep tegen besluit hogere waarden zorghotel!
20 februari 2018

In de praktijk worden nogal eens beroepsprocedures aanhangig gemaakt die sneuvelen wegens het ontbreken van voldoende procesbelang. In een eerdere bijdrage oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat er geen sprake is van voldoende ...

Lees het hele artikel »


Schrappen supermarktlocatie geoorloofd
13 februari 2018

In de supermarktbranche wordt altijd creatief gezocht naar mogelijkheden om een nieuwe vestiging te realiseren. Soms worden er vergunningen aangevraagd op locaties waar op basis van een oud bestemmingsplan een brede algemene bestemming geldt. In andere ...

Lees het hele artikel »


GÉÉN PROCESBELANG BIJ BEROEP TEGEN MEGABIOSCOOP
30 januari 2018

In een eerdere bijdrage heb ik gewezen op het feit dat een appellant bij hetgeen hij met een procedure wenst te bereiken nog voldoende procesbelang dient te hebben. Er is geen sprake van voldoende procesbelang als vernietiging van het bestreden besluit ...

Lees het hele artikel »


Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht
17 januari 2018

Op 17 januari 2018 is het wetsvoorstel “Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten” gepubliceerd. Dit wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Algemene ...

Lees het hele artikel »


Beperking verkoopassortiment: géén procesbelang
20 december 2017

Om als beroepsgerechtigde belanghebbende te kunnen worden aangemerkt is naast een rechtstreeks bij het besluit betrokken belang (rechtsbelang) vereist dat de ingestelde vordering nog tot resultaat kan leiden. Met andere woorden: de appellant dient bij ...

Lees het hele artikel »


Vrijheid bij vaststellen planbegrenzing begrensd; handhavingsperikelen zijn niet planologisch relevant
13 december 2017

Het vaste jurisprudentie dat de raad beleidsruimte toekomt bij het bepalen van de begrenzingen van een bestemmingsplan. In de praktijk komt het dan ook niet zo vaak voor dat met succes wordt opgekomen tegen de vaststelling van de begrenzing van het plangebied. ...

Lees het hele artikel »


Een mildere koers van de Afdeling ten aanzien van het vertrouwensbeginsel?
1 december 2017

Een burger moet erop kunnen vertrouwen dat een toezegging van een bestuursorgaan ook wordt nagekomen. De strenge formulering en stringente uitleg van dit beginsel door de Afdeling leidt er in de praktijk toe dat een beroep op het vertrouwensbeginsel zelden ...

Lees het hele artikel »


Weigering verklaring van geen bedenkingen voldoende gemotiveerd
15 november 2017

In zijn algemeenheid is het lastig voor een initiatiefnemer om met succes op te komen tegen de weigering van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De raad heeft namelijk bij een besluit omtrent de vvgb beleidsruimte. In een uitspraak van de Afdeling ...

Lees het hele artikel »


Zorgappartementen en de aanduiding “bejaardenoord”
6 oktober 2017

Met enige regelmaat leiden “oude” bestemmingsplanregels tot interpretatieverschillen. Zo ook in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2684) waarin de vraag voorlag of een ...

Lees het hele artikel »


Een onbekookt facetbestemmingsplan voor supermarkten
12 september 2017

We kennen allemaal het fenomeen van de facetbestemmingsplannen waarin bijvoorbeeld regels worden gesteld ten aanzien van archeologie of cultuurhistorie. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een facetplan “goedgekeurd” ...

Lees het hele artikel »


Nadere invulling “gevolgen van enige betekenis” in het kader van belanghebbendheid
31 augustus 2017

In een eerdere bijdrage van mijn kantoorgenoot Jelmer Keur is gesignaleerd dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) een nieuwe koers heeft ingezet bij de beoordeling of partijen ...

Lees het hele artikel »


Kaarten bij Provinciale verordening niet bindend; woningbouw niet toegestaan
4 juli 2017

In een eerdere bijdrage heb ik een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1435) besproken waarin is geoordeeld dat de provinciale verordening niet vereist dat een deel van de beschikbare harde ...

Lees het hele artikel »


AMvB’s en Invoeringswet voor advies naar de Raad van State
4 juli 2017

Op 30 juni jl. zijn de vier AMvB's, de invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State gezonden. Het gaat om de AMvB’s Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Jasper Molenaar