John Wijnmaalen

John Wijnmaalen
Onroerend Goed

Sectoren
Ondernemingen, Vastgoed, Energie, Internationaal, Overheden

Expertises
German Desk, Netwerkregistraties, Notarieel vastgoed, Projectontwikkeling

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 365 55 58

Mobiel:
+31 (0) 6 220 400 45

Fax
+31 (0)26 365 55 00

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media
@WijnJohn
  Bekijk LinkedIn

Biografie

John werkt sinds 1997 bij Dirkzwager. Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn in de algemene notariële praktijk, specialiseerde hij zich in het ondernemingsrecht. Vanaf 2002 is John werkzaam in de sectie Vastgoed Notariaat. Hij heeft zich gespecialiseerd in het vastgoed gerelateerde zaken- en vermogensrecht (beperkte rechten in het bijzonder), belastingrecht en zekerhedenrecht. In 2008 is John tot notaris in Arnhem benoemd.

Opleiding(en)

Notarieel Recht Vrije Universiteit Amsterdam Grotius Specialisatie, Opleiding Onroerend Goed (cum laude) Grotius Specialisatie, Opleiding Financieringen en Zekerheden.

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

John is sinds 2007 Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), voorzitter van de Stichting Ruimtelijk Management, redacteur van het tijdschrift Vastgoedrecht en gecommitteerd examinator van de Fontys Hogeschool in Den Bosch.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Woningcorporatie en overdrachtsbelasting
23 december 2016

De Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) kent faciliteiten op grond waarvan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) onder voorwaarden een vrijstelling voor de verschuldigdheid van overdrachtsbe- lasting krijgen bij de overdracht casu quo verkrijging

Lees meer over deze publicatie »


Sale & leaseback van zorgvastgoed
20 september 2016

Met de komst van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in 2006 en het nieuwe regime van bekostiging komen de risico’s van vastgoedexploitatie in toenemende mate bij de zorgorganisatie zelf te liggen. Is het dan interessant om de eigendom door middel

Lees meer over deze publicatie »


Het recht op inzage in de boeken en bescheiden van de vve
29 januari 2015

Lees meer over deze publicatie »


Kan een voormalig erfpachter of huurder door bevrijdende verjaring eigenaar worden van een perceel dat grenst aan een gehuurd of in erfpacht uitgegeven perceel?
08 september 2014

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Notaris mag makelaarscourtage uitkeren aan verkoper
15 december 2017

De notaris dient bij de overdracht van een woning ervoor te zorgen dat het geldverkeer gladjes verloopt. Dat betekent niet alleen dat hij ervoor zorgt dat de hypotheek van de verkoper wordt afgelost en dat tussen partijen zakelijke lasten worden verrekend, ...

Lees het hele artikel »


Vermenging van het heersend en dienend erf leidt niet altijd tot tenietgaan erfdienstbaarheid
3 augustus 2017

Rechtbank Noord-Holland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:6032. De casus die centraal staat in de uitspraak van rechtbank Noord-Holland van 19 juli 2017 betreft een drietal percelen waarop een erfdienstbaarheid is gevestigd – één dienend erf en twee ...

Lees het hele artikel »


Donderdag 13 juli a.s. ~ Actualiteitenlezing 'Vastgoed, fiscale en juridische aspecten' (i.s.m. BDO)
19 juni 2017

Op donderdag 13 juli 2017 organiseren BDO Accountants & Belastingadviseurs en Dirkzwager advocaten & notarissen weer de halfjaarlijkse actualiteitenlezing in het kader van de cyclus ‘Vastgoed, fiscale en juridische aspecten’. De bijeenkomst ...

Lees het hele artikel »


Wordt men door verjaring eigenaar van een strook van de gemeente door het te bestraten met klinkers en sinds 1979 te gebruiken als parkeerstrook voor zichzelf en voor klanten?
13 maart 2017

Met deze vraag zag de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich geconfronteerd[1]. De eiser heeft in 1979 een strook grond van 30 meter met een breedte van 1,6 meter laten egaliseren, van bestratingszand voorzien en met straatklinkers bedekt. Daarna is de ...

Lees het hele artikel »


24 november a.s.: Actualiteitenlezing 'Vastgoed, fiscale en juridische aspecten’ (i.s.m. BDO)
27 oktober 2016

Op donderdag 24 november 2016 organiseren BDO Accountants & Belastingadviseurs en Dirkzwager advocaten & notarissen weer de halfjaarlijkse actualiteitenlezing in het kader van de cyclus ‘Vastgoed, fiscale en juridische aspecten’. De bijeenkomst ...

Lees het hele artikel »


Nederlandse notaris kan geen akte naar Duits recht verlijden
26 juli 2016

Op grond van een tweetal uitspraken van het Duitse Bundesgerichtshof uit 1981 en 1989 is de mening ontstaan dat akten naar Duits recht kunnen worden gepasseerd door notarissen die niet in Duitsland zijn toegelaten. In het bijzonder zou het mogelijk zijn ...

Lees het hele artikel »


Makelaar niet aansprakelijk voor onjuiste vermelding in verkoopbrochure
2 februari 2016

Een onjuiste vermelding van de woonoppervlakte van een woning in een verkoopbrochure van een makelaar levert in onderstaande zaak geen onrechtmatige daad op jegens de koper van de woning. Casus K koopt in 2009 een woning, welke in september van ...

Lees het hele artikel »


Perceel doorverkocht voor hogere prijs: naheffing overdrachtsbelasting en boete
2 februari 2016

Een vastgoedhandelaar ontvangt een naheffingsaanslag en een vergrijpboete omdat de waarde in het economisch verkeer van een door hem doorverkocht perceel volgens de inspecteur aanzienlijk hoger is. Casus Vastgoedhandelaar A heeft in februari 2006 ...

Lees het hele artikel »


Hoge boete voor vertraging bouw: onredelijk bezwarend
2 februari 2016

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in een zaak over een boetebeding dat opgenomen  is in een erfpachtovereenkomst gesloten tussen een gemeente en een particulier. Casus Een gemeente sluit met een particulier een erfpachtovereenkomst met betrekking ...

Lees het hele artikel »


Constructie om overdrachtsbelasting te besparen wordt beboet
14 januari 2016

De rechtbank Gelderland heeft onlangs een uitspraak gedaan over een constructie om overdrachtsbelasting te besparen ex artikel 15 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Casus: levering onder ontbindende voorwaarde van wederinkoop X komt in ...

Lees het hele artikel »


WOZ-waarde per 1 oktober gratis via internet op te vragen
11 januari 2016

Met ingang van 1 oktober 2016 kunnen burgers via internet gratis en direct de WOZ-waarde van woningen opvragen. Nieuwe Wet waardering onroerende zaken Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken zal per 1 oktober 2016 in ...

Lees het hele artikel »


NSW gerangschikt landgoed mag in appartementsrechten worden gesplitst
16 december 2015

Het landgoed 't Huis Empe is in 1932 gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). In 2005 hebben de toenmalige bewoners het landgoed in appartementsrechten gesplitst. Vervolgens zijn de individuele appartementsrechten overgedragen. ...

Lees het hele artikel »


Vormerkung beschermt vanaf 1 januari 2016 tegen beslag onder koper
19 november 2015

Door het inschrijven van een koopovereenkomst bij het kadaster op grond van artikel 7:3 BW (de zogeheten ‘’Vormerkung’’) kan de overdracht van het verkochte niet worden gefrusteerd door onder meer een executoriaal- of derdenbeslag of een mogelijke ...

Lees het hele artikel »


Geen vrijstelling overdrachtsbelasting op grond van de Natuurschoonwet als niet is voldaan aan de voorwaarden door de Staatssecretaris gesteld
7 maart 2014

Bij de aankoop van een landgoed dat nog niet is gerangschikt in de zin van de natuurschoonwet 1928, bestaat de mogelijkheid om vooruitlopend op een rangschikking reeds een vrijstelling van overdrachtsbelasting te krijgen. Om voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting ...

Lees het hele artikel »


Na herziening mag BTW niet bij koper worden nageheven
17 oktober 2013

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat de zesde richtlijn zich ertegen verzet dat de bedragen die zijn verschuldigd na een herziening van een BTW-aftrek worden ingevorderd bij een andere belastingplichtige dan degene die de aftrek heeft toegepast. ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel John Wijnmaalen