Lieske Jongh

Lieske de Jongh
Gezondheidszorg

Sectoren
Zorg

Expertises
Bestuursrecht, Gezondheidszorg, Privacyrecht

Aandachtsgebied(en)
Jeugdrecht


Telefoon
+31 (0)24 381 31 09

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
dejongh@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Van 2004 tot 2012 werkte Lieske als docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar zij werkzaam was op de sectie Bestuursrecht. Sinds 2012 is zij werkzaam als advocaat op de sectie Gezondheidszorg op ons kantoor in Nijmegen. Daar houdt zij zich onder meer bezig met:
- bestuursrechtelijk gezondheidsrecht
- financieel gezondheidsrecht
- privacyrecht
- jeugdrecht
- toezicht en handhaving in de zorg
- juridische aspecten van de zorgverlening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet langdurige zorg en de verlening van geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten zorg op grond van verschillende wettelijke basis.

Februari 2012 – heden: advocaat, Dirkzwager advocaten en notarissen - Werkzaam op de sectie Gezondheidszorg.
April 2004 – januari 2012: docent en onderzoeker Bestuursrecht - Werkzaam aan de Radboud Universiteit. Dit heeft geleid tot verschillende publicaties op bestuursrechtelijk terrein en een proefschrift getiteld: ‘De rechtsgronden voor nadeelcompensatie in rechtshistorisch perspectief’.
September 1999 – sept 2001: docent Nederlands VO.

Opleiding(en)

2012 - 2013: meerdere cursussen in het kader van de permanente opleiding advocatuur (zowel juridische inhoud en beroepsvaardigheden) waaronder Contracten maken en beoordelen, Burgerlijk Procesrecht, Jeugdrecht.
2012 - 2013: Beroepsopleiding advocatuur (Nederlands Orde van Advocaten)
2011: CPO Cursus Civiel jeugdrecht in beweging
2001 - 2004: Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude)
1997 - 2002: Nederlandse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude)
2014 - heden: Het geven van lezingen ten behoeve van zorginstellingen, professionals in de zorg en medewerkers van overheden over zorgwetgeving waaronder privacy in de zorg, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet langdurige zorg. Bovendien verzorg ik cursussen voor de rechtelijke macht en de advocatuur (zie Nevenactiviteiten).

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Nevenactiviteiten: Docent OSR ‘Aan de slag met de nieuwe Jeugdwet’, Docent OSR ‘Privacy in het sociaal domein’, Docent Academie voor Gezondheidsrecht ‘Privacy’, Gastdocent SSR ‘Jeugdrecht en de Awb’.

Lidmaatschappen: Lid van Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR), Lid van de Vereniging voor administratief recht (VAR), Lid van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR), Lid van de Vereniging Privacyrecht (VPR), Lid van Juridisch Genootschap Nijmegen, Lid van Jonge Balie Gelderland.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

12 oktober 2017 ~ Lezing Zorg & Recht: Fricties in de jeugdhulp
14 september 2017

De Jeugdwet is ruim 2,5 jaar geleden in werking getreden. Eén van de belangrijkste doelen voor invoering van de Jeugdwet was een integratie van alle verschillende vormen van jeugdhulp waardoor jeugdhulp op een effectievere en efficiëntere wijze geleverd ...

Lees het hele artikel »


Hersteltarief GGz 2017: (g)een oplossing!?
9 november 2016

De NZa heeft de productprijzen gespecialiseerde GGz in de tariefbeschikkingen 2014 en 2015 niet op juiste wijze bepaald, zo oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 14 juli jl. De NZa had de tarieven niet op het door haar uitgevoerde ...

Lees het hele artikel »


CBb: NZa moet tariefbeschikking herzien
28 april 2016

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks vele tariefbeschikkingen vast. In een tariefbeschikking zijn per vorm van zorg de tarieven opgenomen die voor verschillende behandelingen (prestaties) in rekening gebracht mogen worden. Voor kaakchirurgie ...

Lees het hele artikel »


NZa publiceert nieuwe beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
8 maart 2016

Op 1 december 2015 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de NZa op de vingers getikt: in de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (MDZ) van 2015 was opgenomen dat bepaalde prestaties alleen geleverd mochten worden ...

Lees het hele artikel »


Eerste Kamer neemt Wkkgz aan
6 oktober 2015

Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer op 6 oktober 2015 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) aangenomen. Alleen de CDA-fractie stemde grotendeels tegen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel op 29 september 2015 is een motie ingediend. ...

Lees het hele artikel »


Stemming Wkkgz 6 oktober 2015
5 oktober 2015

Op 8 september jl. hebben Luuk Arends en Lieske de Jongh een presentatie in de lezingencyclus Zorg en Recht verzorgd over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Op het moment dat deze presentatie werd gegeven lag het wetsvoorstel al ruim 2 jaar ...

Lees het hele artikel »


Jeugdwetperikelen 4: geen formeel besluit nodig voor opname in een gesloten accommodatie?
24 maart 2015

 Hoofdstuk 6 van de Jeugdwet gaat over de mogelijkheid om jeugdigen in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp op te nemen. Bij opneming in een gesloten accommodatie is per definitie sprake van vrijheidsbeneming. Volgens artikel 5 van het Europees Verdrag ...

Lees het hele artikel »


Jeugdwetperikelen 3: het uitvoeren van een ondertoezichtstelling zonder wettelijk basis kan volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant
17 maart 2015

Sinds  de invoering van de Jeugdwet mogen enkel gecertificeerde instellingen (GI)  ondertoezichtstellingen (OTS’en) uitvoeren. Het uitvoeren van een OTS houdt in dat een gezinsvoogd die bij een GI werkzaam is hulp, ondersteuning en begeleiding biedt ...

Lees het hele artikel »


Jeugdwetperikelen 2: grenzen aan de mogelijkheden van niet-gecertificeerde Bureaus Jeugdzorg
13 maart 2015

Zoals ik in een eerder artikel over de Jeugdwet al heb beschreven, worden de kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij sinds 1 januari jl. uitgevoerd door zogenaamde ‘gecertificeerde instellingen’ (GI). Deze instellingen ...

Lees het hele artikel »


Jeugdwetperikelen: een gecertificeerde instelling mag geen beslissingen namens het college nemen
23 februari 2015

Tot 1 januari 2015 bestonden verschillende wetten en verschillende bekostigingsregimes voor hulp en zorg aan jeugdigen. Geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen werd bijvoorbeeld bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet, zorg aan verstandelijk gehandicapte ...

Lees het hele artikel »


Inwerkingtreding beleidsregel subsidies bijzondere transactiekosten Jeugdwet
27 oktober 2014

Op 1 oktober jl. zijn de gewijzigde ‘Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet’ (hierna: Beleidsregel) in werking getreden. Eerder werden deze beleidsregels bij besluit van 17 juli 2014 door de staatssecretaris van Volksgezondheid ...

Lees het hele artikel »


Ook overgangsrecht Wlz in kannen en kruiken?
13 oktober 2014

Nadat de Wet langdurige zorg (Wlz) op 25 september jl. door de Tweede Kamer werd aangenomen en daarmee de doelgroep van de wet eindelijk lijkt vast te staan (hierover een eerder artikel) lijkt er nu ook overeenstemming te zijn over de manier waarop de ...

Lees het hele artikel »


Wet langdurige zorg: de doelgroep en leveringsvormen eindelijk vastgesteld!
4 oktober 2014

Na de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is nu ook de Wet langdurige zorg door de Tweede Kamer. Als ook met de behandeling in de Eerste Kamer vaart wordt gemaakt, betekent dit dat alle zorgvormen die momenteel onder het regime van ...

Lees het hele artikel »


College bescherming persoonsgegevens onthoudt goedkeuring aan protocol materiële controle
13 januari 2014

Iedere vorm van gebruik van persoonsgegevens (gegevens betreffende een identificeerbare persoon) moet voldoen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Organisaties die gebruik maken van persoonsgegevens (die deze gegevens ‘verwerken’) ...

Lees het hele artikel »


NZa: verbeter controlemogelijkheden van zorgverzekeraars ten koste van de privacybescherming in de GGZ
7 januari 2014

Een huisarts kan alleen met toestemming van een patiënt diens gegevens uitwisselen met een huisartsenpost. Een psychiater mag niet zonder meer zijn beroepsgeheim doorbreken als hij vermoedt dat een cliënt zijn eigen kinderen mishandelt. Maar, een zorgverzekeraar ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Lieske de Jongh