Jelmer Keur

Jelmer Keur
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Energie, Ondernemingen, Overheden, Particulieren, Vastgoed

Expertises
Bestuursrecht, Omgevingsrecht

Aandachtsgebied(en)
Omgevingsrecht, Handhaving, Milieu, Natuur, Omgevingswet


Telefoon
+31 (0)26 353 83 91

Fax
+31 (0)26 353 84 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
keur@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Jelmer heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als specialisatie Staats- en Bestuursrecht en aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie Strafrecht. Tijdens zijn studie heeft Jelmer onder meer een bestuursfunctie bekleed bij een studievereniging in Utrecht.


Sinds februari 2016 is Jelmer werkzaam als advocaat binnen de sectie Overheid & Vastgoed in Arnhem, waar hij zich bezighoudt met bestuursrechtelijke vraagstukken.


Opleiding(en)


Nederlands recht, Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam (2015);
Nederlands recht, Strafrecht, Universiteit Utrecht (2014)


Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Raad van State scherpt rechtspraak aan over toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur
22 februari 2018

Op 31 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in twee uitspraken haar eigen rechtspraak over de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) verduidelijkt. Concreet gaat het om het om de volgende vraagstukken: ...

Lees het hele artikel »


Uitleg Raad van State over onttrekking wederrechtelijk verkregen voordeel en het samenhangcriterium uit de Wet Bibob
14 februari 2018

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:215) staat de vraag centraal of de burgemeester van Amstelveen een aangevraagde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning terecht ...

Lees het hele artikel »


Openbaarmaking geldleningsovereenkomst tussen gemeente en medewerker terecht geweigerd
22 januari 2018

In een uitspraak van 17 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:112) laat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uit over de reikwijdte van de relatieve weigeringsgrond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer uit artikel 10 lid ...

Lees het hele artikel »


Verhuurder geen overtreder bij gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning
6 oktober 2017

Recreatiewoningen die voor permanente bewoning worden gebruikt; het is een bekend fenomeen dat veelal strijdig is met het geldende bestemmingsplan. Gemeenten treden hier handhavend tegen op door de eigenaren en/of de bewoners een last onder dwangsom op ...

Lees het hele artikel »


De Afdeling verduidelijkt toepassing “tijdelijke kruimelvergunning”
25 augustus 2017

Op 16 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2212) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gewezen waarin zij de toepassing van artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) uit de “kruimellijst” ...

Lees het hele artikel »


Do’s and don’ts bij externe saldering
26 juli 2017

In het geval uitbreidingsplannen van veehouderijen negatieve effecten kunnen hebben op omliggende Natura 2000-gebieden, vereist de natuurwetgeving voor deze projecten een vergunning. Gaat het bevoegde bestuursorgaan over tot vergunningverlening, dan wordt ...

Lees het hele artikel »


Spoedeisende bestuursdwang op grond van de zorgplicht in de Woningwet
11 mei 2017

Bestuursorganen hebben ingevolge artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid om in spoedeisende gevallen te besluiten om bestuursdwang toe te passen zonder voorafgaande last. De overtreder krijgt dan geen termijn om zelf maatregelen ...

Lees het hele artikel »


Geslaagd beroep tegen kapvergunning ter uitvoering van tracébesluit
7 april 2017

In een zaak van 5 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:912) roept de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een gedeeltelijke halt toe aan de kap van een verzameling bomen in Utrecht-West. In deze zaak heeft het college van burgemeester en wethouders ...

Lees het hele artikel »


Forse boete voor overtreding huisvestingsregelgeving
7 april 2017

De gemeente Amsterdam heeft afgelopen jaar de regels voor de verhuur van woonruimte via websites als Airbnb aangescherpt. Zo mag woonruimte op grond van het aangescherpte beleid uitsluitend worden verhuurd door de hoofdbewoner, niet meer dan 60 dagen ...

Lees het hele artikel »


Combinatie van planologische kruimelgevallen is mogelijk
3 april 2017

Het komt geregeld voor dat een voorgenomen project in strijd is met het geldende bestemmingsplan of de geldende beheersverordening. In dat geval zijn er drie mogelijkheden om met een omgevingsvergunning van dit plan of deze verordening af te wijken. Een ...

Lees het hele artikel »


De Utrechtse milieuzone blijft in stand
30 maart 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) heeft op 8 februari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:300) geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht (“het college”) een milieuzone mocht instellen. Achtergrond ...

Lees het hele artikel »


Groen licht voor de uitbreiding van Lelystad Airport
6 februari 2017

In een uitspraak van 18 januari 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:129) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen tegen het bestemmingsplan tot uitbreiding van Lelystad Airport (luchthaven Lelystad) ongegrond verklaard. De weg is nu ...

Lees het hele artikel »


Weigering om een bestemmingsplan vast te stellen
20 januari 2017

Dat een gemeente in beginsel bereid is om medewerking te verlenen aan de herziening van een bestemmingsplan, betekent niet zonder meer dat de raad dit plan uiteindelijk dan ook moet vaststellen. Dit was eveneens het geval in een recente uitspraak van ...

Lees het hele artikel »


Handhaving door het bevoegd gezag: wanneer wel en wanneer niet?
20 januari 2017

In dit artikel wordt aan de hand van enkele (recente) uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een korte, praktische uiteenzetting gegeven over de beginselplicht tot handhaving, de uitzonderingen op deze plicht en de rol van ...

Lees het hele artikel »


Onrechtmatige overheidsdaad ook mogelijk tegen derden!
9 september 2016

Bestuursorganen opgelet: onrechtmatig handelen is ook mogelijk tegenover derden die geen belanghebbenden zijn in een procedure. Deze conclusie volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2016. In deze zaak ging het om het volgende. Bestuursrechtelijke ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Jelmer Keur