Koen Mous

Koen Mous
Advocatuur - Gezondheidszorg

Sectoren
Zorg

Expertises
Aansprakelijkheid, schade en verzekering, Contractenrecht, Gezondheidszorg, Joint-ventures

Aandachtsgebied(en)
Gezondheidsrecht, Aansprakelijkheidsrecht, Ondernemingsrecht in de zorg, Zorginkoop- en contractering, Contractenrecht, Samenwerking in de zorg, Joint Ventures


Telefoon
+31 (0)24 381 31 09

Fax
+31 (0)24 323 34 19

Locatie
Stella Maris Nijmegen
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

E-mailadres
mous@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Koen Mous is sinds 2003 advocaat op de sectie Gezondheidszorg op ons kantoor in Nijmegen. Hij heeft zich gespecialiseerd in juridische dienstverlening op het gebied van de gezondheidszorg en geeft regelmatig cursussen over juridische onderwerpen die spelen in de gezondheidszorg.

Koen heeft een primair civielrechtelijke praktijk en houdt zich (onder andere) bezig met medische aansprakelijkheid en medisch tuchtrecht, zorginkoop en zorgcontractering, de relatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de organisatie van medisch specialistische zorg in ziekenhuizen.

In de afgelopen jaren kregen de procedures die Koen voerde tegen zorgverzekeraars over het recht op 'vrije artsenkeuze' (artikel 13 Zvw), het cessieverbod en het machtigingsvereiste landelijk veel aandacht. Deze procedures resulteerden in baanbrekende vonnissen en arresten, die de positie van zorgaanbieders verstevigden.

Opleiding(en)

Nederlands recht, Katholieke Universiteit Nijmegen (2001, cum laude)
Beroepsopleiding Advocatuur (2003)
Specialistencursussen gezondheidsrecht en medische aansprakelijkheid (2003 e.v.)

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Lidmaatschappen: Juridisch Genootschap Nijmegen
Vereniging voor Gezondheidsrecht


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Onterechte ophef over uitspraken die de macht van zorgverzekeraars beperken
1 maart 2018

De Volkskrant besteedde in een artikel met de titel 'Machtspositie zorgverzekeraars verkleind: kostenstijging zorg dreigt' over een tweetal uitspraken die recent zijn gedaan door rechters. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat de uitspraken dramatische ...

Lees het hele artikel »


Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze start procedure tegen VGZ en Menzis
11 januari 2018

Medio december is de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (hierna: Stichting VA), met steun van ongeveer 25 klinieken, een procedure gestart tegen VGZ en Menzis met als inzet het behoud van de vrije artsenkeuze van patiënten als bedoeld in artikel ...

Lees het hele artikel »


16 november 2017 ~ Lezing Zorg & Recht: Actualiteiten medische aansprakelijkheid
17 oktober 2017

Graag nodigen wij u uit voor de komende bijeenkomst in het kader van de lezingenreeks Zorg & Recht op donderdag 16 november a.s. met als onderwerp: Actualiteiten medische aansprakelijkheid. Tijdens deze lezing zullen mr. Koen Mous en mr. Marloes ...

Lees het hele artikel »


Meerjarencontracten als oplossing voor problemen zorginkoop?
3 oktober 2017

In het rapport “Zorgrelatie centraal” van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) van 2 oktober 2017 pleit de RVS voor meerjarencontracten als middel om de problemen die thans bestaan bij de inkoop van zorg het hoofd te bieden. Volgens ...

Lees het hele artikel »


Extrapolatie onderzoeksresultaten formele of materiële controle niet snel toegestaan
8 augustus 2017

Bij een formele of materiële controle plegen zorgverzekeraars nogal eens over te gaan tot extrapolatie van de onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten die betrekking hebben op enkele dossiers (steekproef) worden dan geëxtrapoleerd over meerdere ...

Lees het hele artikel »


Zorginkoop Zorgverzekeringswet 2018
14 juni 2017

Veel zorginstellingen zullen nu middenin de zorginkoopprocedure voor 2018 zitten. Op grond van de ‘Nadere regel transparantie zorginkoopproces Zvw’ hebben de verschillende zorgverzekeraars uiterlijk op 1 april jl. hun zorginkoopbeleid en -procedure ...

Lees het hele artikel »


Opnieuw zorgverzekeraar op de stoel van de arts
20 april 2017

Opnieuw is een belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of een zorgverzekeraar op de stoel van de arts mag zitten. Nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 4 januari 2017 (kort samengevat) oordeelde dat zorgverzekeraars ...

Lees het hele artikel »


Verantwoordelijkheid disfunctioneren: Raad van Bestuur of MSB-bestuur?
20 april 2017

Sinds 1 januari 2015 contracteert (vrijwel) ieder ziekenhuis met een collectief van de vrijgevestigde medisch specialisten dat zich georganiseerd heeft in een MSB. In deze nieuwe situatie is, wanneer het gaat om het (dis)functioneren van individuele medisch ...

Lees het hele artikel »


Rechter: zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de arts zitten
4 januari 2017

Op 4 januari 2017 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een kort geding dat aanhangig was gemaakt door een revalidatie-instelling en een drietal patiënten. De procedure had betrekking op het machtigingsvereiste ...

Lees het hele artikel »


Zorgverzekeraars kijken ook nu al in medische dossiers
15 september 2016

Recent ontstond ophef over het feit dat de Tweede Kamer zorgverzekeraars de mogelijkheid wil geven om bij een vermoeden van fraude medische dossiers in te zien. Patiënten zouden daarover dan achteraf geïnformeerd moeten worden. De ophef is onterecht. ...

Lees het hele artikel »


Een laagdrempelige juridische check van uw zorgverkoopcontract
30 juni 2016

Het zorgverkoopseizoen is gestart. Zorginstellingen zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de  zorgverkoop 2017. Het sluitstuk hiervan is het ondertekenen van de contracten. Contracten zijn vaak moeilijk te doorgronden en het beoordelen ervan ...

Lees het hele artikel »


Geschilleninstantie zorgcontractering geïnstalleerd
9 juni 2016

Op 2 juni 2016 is, met steun van ZN en vele brancheorganisaties, de ‘Geschilleninstantie zorgcontractering’ in het leven geroepen door middel van ondertekening van een convenant. Daarmee is voor het eerst sprake van een aparte geschillenregeling voor ...

Lees het hele artikel »


Maatwerk bij organisatie meekijkconsult
21 april 2016

  In de zorg is in toenemende mate aandacht voor beheersing van de kosten en doelmatige inzet van beschikbare middelen. Sinds enkele jaren wordt daarbij ook gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘meekijkconsult’. Van een meekijkconsult is, kort ...

Lees het hele artikel »


Zorginkoop Zorgverzekeringswet 2017 van start gegaan
21 april 2016

Met de introductie van de ‘Nadere regel transparantie zorginkoopproces Zvw’ van de NZa is voor het eerst sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet sprake van spelregels rondom de zorginkoop op basis van de Zorgverzekeringswet. De Regeling ...

Lees het hele artikel »


Hoe risicovol is het bouwen van een medische app?
2 maart 2016

Hoe risicovol is het bouwen van een medische app? In de praktijk komt het steeds vaker voor dat ziekenhuizen of artsen een medische app willen (laten) bouwen om patiënten en/of collega’s te ondersteunen rondom de (besluitvorming bij) een behandeling. ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Koen Mous