Marèl Baak

Marèl Baak
Notariaat - Ondernemingsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Onderwijs, Zorg

Expertises
Fusies & Overnames, Joint-ventures, Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, Participaties

Aandachtsgebied(en)
Ondernemingsrecht algemeen, DGA, Onderwijs, Zorg


Telefoon
+31 (0)26 365 55 57

Fax
+31 (0)26 445 09 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
baak@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Marèl is sinds 2002 kandidaat-notaris en zij is werkzaam op de notariële sectie Ondernemingsrecht op ons kantoor Arnhem. Binnen deze sectie heeft zij zich verder gespecialiseerd op het gebied van fusies en overnames, herstructureringen, de praktijk voor directeuren/grootaandeelhouders en ondernemingsrecht voor de sectoren Zorg & Onderwijs.

Opleiding(en)

HEAO Management Economie en Recht,
Arnhem (1997)
Notarieel Recht, Universiteit Nijmegen (2002).

Talen

Nederlands, Engels, Duits


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Wel of geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij juridische (af)splitsing?
6 maart 2018

Inleiding Van een (juridische) afsplitsing is sprake indien (een deel van) het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan onder algemene titel (dat wil zeggen automatisch, zonder dat er leveringshandelingen vereist zijn) ...

Lees het hele artikel »


ANBI-status ingetrokken wegens onvoldoende administratie
31 augustus 2017

De belastingdienst kan een instelling op verzoek rangschikken als algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Dit brengt voor de betreffende instelling fiscale voordelen met zich mee. Deze ...

Lees het hele artikel »


Hof bevestigt toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting bij aandelen in BV
25 augustus 2017

Al eerder (zie mijn artikel op deze kennispagina van 22 augustus 2016) schreef ik over de toepasbaarheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting bij verkrijging van aandelen in een vastgoedvennootschap. Het betreft artikel 15 lid ...

Lees het hele artikel »


Verzoek bijeenroeping bava AkzoNobel afgewezen door voorzieningenrechter
11 augustus 2017

De voorzieningenrechter Amsterdam heeft gisteren bepaald dat twee aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) vooralsnog de vennootschap niet konden dwingen een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) uit te schrijven waarin het ontslag van de ...

Lees het hele artikel »


Onduidelijke bestuursbenoeming: statutenwijziging stichting door Hof
13 juli 2017

De rechtbank kan de statuten van een stichting wijzigen indien ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen, die bij de oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild, en de statuten in de mogelijkheid van wijziging niet voorzien. ...

Lees het hele artikel »


Aanbiedingsplicht bij overlijden indirect aandeelhouder?
9 juni 2017

De statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“BV”) kunnen een blokkeringsregeling bevatten. Dit is sinds de invoering van het huidige BV-recht (1 oktober 2012) geen verplichting meer. In de praktijk bevatten echter vrijwel ...

Lees het hele artikel »


Aansprakelijkheid inbrengbeschrijving
12 mei 2017

Indien aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden volgestort in natura (bijvoorbeeld door inbreng van een onderneming of door inbreng van aandelen) was tot één oktober 2012 een accountantsverklaring vereist. Deze verklaring ...

Lees het hele artikel »


Bekrachtiging mogelijk bij onbevoegde vertegenwoordiging?
20 februari 2017

Titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek (“BW”) bevat bepalingen omtrent de volmacht. Artikel 3:69 BW bepaalt dat wanneer iemand onbevoegd als gevolmachtigde in naam van een ander heeft gehandeld, laatstgenoemde die rechtshandeling kan bekrachtigen waardoor ...

Lees het hele artikel »


Geen winstuitdeling bij schenking tot € 100.000 door BV aan ANBI
11 november 2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 31 oktober 2016 nadere uitleg gegeven aan de giftenaftrek van artikel 16 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb). Er was namelijk discussie over de vraag of giften die verband houden met de persoonlijke ...

Lees het hele artikel »


Let op bij het bekrachtigen van rechtshandelingen
12 september 2016

Via artikel 203 van boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen rechtshandelingen die verricht zijn namens een besloten vennootschap (BV) in oprichting (i.o.), worden bekrachtigd. Deze bekrachtiging vindt plaats na de oprichting van de BV. Hierdoor ontstaan ...

Lees het hele artikel »


Bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting ook van toepassing bij schenking aandelen in vastgoedvenootschap
22 augustus 2016

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd ex artikel 2 lid 1 Wet op belastingen van rechtsverkeer (BRV). Artikel 4 BRV bepaalt dat onder omstandigheden ook overdrachtsbelasting verschuldigd is bij ...

Lees het hele artikel »


Goedkeuring rechtbank voor wijziging doelstelling stichting
12 juli 2016

Indien de statuten van een stichting niet voorzien in de mogelijkheid om deze te wijzigen, kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigen indien ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden ...

Lees het hele artikel »


Civielrechtelijk bestuursverbod: de stand van zaken
28 april 2016

In navolging op mijn artikel van 16 oktober 2014 op deze kennispagina inzake het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod, welk voorstel op 23 juni 2015 met algemene stemmen is aangenomen door de Tweede Kamer, kan ik u melden dat de Eerste Kamer het ...

Lees het hele artikel »


Civielrechtelijk bestuursverbod: de stand van zaken
28 april 2016

In navolging op mijn artikel van 16 oktober 2014 op deze kennispagina inzake het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod, welk voorstel op 23 juni 2015 met algemene stemmen is aangenomen door de Tweede Kamer, kan ik u melden dat de Eerste Kamer het ...

Lees het hele artikel »


Afwijzing verzoek omzetting stichting in kerkgenootschap
8 februari 2016

Stichting Nederlandse Kerkprovincie van de Koptisch Orthodoxe Kerk Patriarchaat van Alexandrië (de “Stichting”) heeft de Rechtbank Amsterdam (de “Rechtbank”) verzocht machtiging te verlenen voor haar omzetting in een kerkgenootschap. De Rechtbank  ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Marèl Baak