Ruben Berentsen

Ruben Berentsen
Vastgoed

Sectoren
Particulieren, Vastgoed

Expertises
Notarieel vastgoed, Projectontwikkeling

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 365 55 62

Fax
+31 (0)26 353 83 98

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Ruben is sinds 2009 werkzaam op de sectie Onroerend Goed. Eerst als kandidaat-notaris en sinds januari 2010 als notaris. Ruben heeft Nederlands en Notarieel recht gestudeerd.

Opleiding(en)

Nederlands Recht (1999)
Notarieel Recht (1999)
Notariële Specialisatieopleiding Projectontwikkeling (2006)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld
21 januari 2016

De laatste jaren komt het helaas veelvuldig voor dat de verkoopopbrengst van een woning niet voldoende is om de gehele hypothecaire lening af te lossen. Onder voorwaarden komt een schuldenaar in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld door de ...

Lees het hele artikel »


Opnieuw twee uitspraken over inroepen huurbeding door hypotheekhouder
9 november 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 3:264 lid 1 BW gewijzigd, in die zin dat de hypotheekhouder verplicht is het huurbeding in te roepen voorafgaand aan de veiling. Een beroep op het huurbeding in de hypotheekakte kan echter uitblijven indien er ...

Lees het hele artikel »


Inroepen ontbindende voorwaarde zonder termijn
9 november 2015

Kan een koper van een perceel grond zich met succes beroepen op het intreden van een ontbindende voorwaarde met daarin opgenomen een termijn die in onderling overleg had moeten worden gepreciseerd? Koper doet beroep op ontbindende voorwaarde Koper ...

Lees het hele artikel »


Termijn ontbindende voorwaarde stilzwijgend verlengd
9 november 2015

Kan de termijn van de ontbindende voorwaarden zoals die is overeengekomen tussen partijen en is vastgelegd in een koopovereenkomst, stilzwijgend worden verlengd? Casus Verkoper A heeft mondelinge overeenstemming met koper B bereikt over de verkoop ...

Lees het hele artikel »


Schending zorgplicht bank: geen beroep meer op ontruimingsverklaring
1 oktober 2015

Wanneer de bank de op haar rustende zorgplicht jegens de cliënt schendt heeft dat tot gevolg dat de bank geen gebruik meer mag maken van de door de cliënt afgegeven ontruimingsverklaring. Casus Naar aanleiding van een verzoek voor extra financiële ...

Lees het hele artikel »


Verlof inroepen huurbeding omdat taxateur huis niet van binnen kon inspecteren
1 oktober 2015

Wanneer een taxateur niet in de gelegenheid wordt gesteld een woning van binnen te inspecteren en als gevolg daarvan moet volstaan met een geveltaxatie, is niet helemaal vast komen te staan dat er geen andere (onbekende) personen krachtens huurovereenkomst ...

Lees het hele artikel »


Pand gekocht op veiling blijkt achteraf toch verhuurd: risico van koper
18 september 2015

Bij een executoriale verkoop van onroerend goed kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak behept is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, of dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de verkoper daarvan ...

Lees het hele artikel »


Eigenaren op grond van verkoopvolmacht gedwongen om woning te ontruimen
4 augustus 2015

Vanaf het moment van ondertekening van een onherroepelijke volmacht tot verkoop hebben woningeigenaren wetenschap van het feit dat zij de woning dienen te verlaten. Zij zullen dan ook vanaf dat moment op zoek moeten gaan naar vervangende woonruimte. Casus De ...

Lees het hele artikel »


Volgens voorzieningenrechter mocht hypotheekhouder niet executeren
30 juli 2015

Wanneer een schuldenaar niet in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, kan de bank, in aanmerking nemende het belang van de bank bij de uitoefening van het recht en het belang van de schuldenaar dat daardoor ...

Lees het hele artikel »


Veilingkoper roept huurbeding in
30 juli 2015

Niet alleen een hypotheekhouder maar ook een veilingkoper kan een beroep doen op het huurbeding. Dat kan voor zover deze bevoegdheid op het tijdstip van de verkoop nog aan de hypotheekhouder toekwam en deze de uitoefening daarvan blijkens de verkoopvoorwaarden ...

Lees het hele artikel »


Procedure voor inroepen huurbeding overbodig
21 juli 2015

Wanneer vóór de indiening van het verzoek tot verkrijgen van verlof voor het inroepen van het huurbeding uit relevante feiten blijkt dat geen sprake is van huur, dan is het overbodig om alsnog een procedure bij de voorzieningenrechter te starten. Verplicht ...

Lees het hele artikel »


Financieringsvoorbehoud is géén vrijbrief tot aankoop van woning
21 juli 2015

Wanneer een koper reeds bij aankoop van een woning al weet dat hij, gezien zijn financiële positie, nooit een hypotheek voor de woning zal kunnen krijgen, komt hem naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid géén beroep op het financieringsvoorbehoud ...

Lees het hele artikel »


Weigeren bod op executieveiling door notaris is niet onrechtmatig
29 juni 2015

Bij het accepteren van een bod van een handelaar op een executieveiling mag de notaris kieskeurig zijn, maar dient hij willekeur te allen tijde te vermijden. Bod op executieveiling geweigerd door notaris Tijdens een executieveiling wordt door handelaar ...

Lees het hele artikel »


Opheffing beslag vanwege misbruik van bevoegdheid beslaglegger
15 juni 2015

Beslaglegger heeft geen enkel in redelijkheid te respecteren belang bij haar weigering om het beslag op te heffen en maakt daardoor misbruik van haar bevoegdheid.  De feiten Op het appartementsrecht van A is in 2003 ten gunste van H een hypotheekrecht ...

Lees het hele artikel »


De particuliere koper op de executieveiling (update februari 2016)
4 juni 2015

De afgelopen jaren is het aantal executieveilingen fors gestegen. Het veilen van huizen is steeds transparanter geworden, mede door de rol van het notariaat, en het kopen van een huis op de veiling wordt door de nieuwe wetgeving steeds interessanter voor ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Ruben Berentsen