Bart Meer

Bart van Meer
Overheid & vastgoed

Sectoren
Vastgoed

Expertises
Bestuursrecht, Bouwrecht, Projectontwikkeling

Aandachtsgebied(en)
Onroerend goed, projectontwikkeling, bodemverontreiniging, ruimtelijke ordeningsrecht en onroerend goed transacties (koop/verkoop).


Telefoon
+31 (0)26 353 83 09

Mobiel:
+31 (0)6 - 531 66 477

Fax
+31 (0)26 353 84 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
vanmeer@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@BartvanMeer
  Bekijk LinkedIn

Biografie

Bart van Meer is sinds 1984 advocaat en gespecialiseerd op het gebied van onroerend goed, in het bijzonder (grootschalige) projectontwikkeling, bodemverontreiniging, ruimtelijke ordeningsrecht en onroerend goed transacties. Tot zijn cliënten behoren grote projectontwikkelaars, gemeentes, woningcorporaties en onroerend goed handelaren. Hij is vaste docent bij BMD Advies en Opleiding en de Radboud Universiteit. Bart van Meer geeft regelmatig seminars op het gebied van aansprakelijkheid en bodemverontreiniging.

Persoonlijk

Teveel dochters; keurmeester schoonzonen.

Opleiding(en)

Rijksuniversiteit Utrecht 1984
Grotius Academie Milieurecht 1993
Grotius Academie Onroerend Goed (cum laude) 1995

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Bart van Meer is actief op het gebied van maatschappelijke en culturele instellingen. Hij bekleedt de navolgende functies in de diverse besturen:

- Penningmeester, Stichting Samen leven doe je zo
- Voorzitter, Stichting KAB Posttheater
- Jurylid, Made in Arnhem
- Secretaris, Stichting MoBA Friends
- Lid, Stedelijk Netwerk
- Docent, BMD Advies en Opleiding
- Docent, Radboud Universiteit
- Lid Commissie van Aanbeveling, Stichting Topsport Arnhem Promotie (STAP)
- Bestuurslid, Stuurgroep Arnhemse Uitdaging
- Vice-voorzitter, Introdans
- Jurylid, Afstudeerprijs FEM (HAN)
- Lid, Eusebius Fellows
- Bestuurslid, Stichting Derdengelden ’t Regthuys
- Voorzitter, VECA (Vereniging Eigenaren Citycentrum Arnhem)
- Voorzitter, Bridge to Liberation
- Bestuurslid, Legal Valley
- Bestuurslid, DenkTank Sterk Bestuur
- Lid, Comité van Aanbeveling Weekendschool


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Kring van overtreders van de zorgplicht ex artikel 13 Wet bodembescherming
4 januari 2018

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 20 december 2017 (ECLI:NL:RvS:2017:3484) Volgens de zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming is eenieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in artikel 6 t/m 11 en die ...

Lees het hele artikel »


Ontbreken voorschriften grondwateronderzoek bij besluit instemming saneringsplan
21 maart 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft bij besluit van 13 december 2016 ingestemd met een saneringsplan voor een locatie in Groningen. Door omwonenden is bezwaar gemaakt tegen dit besluit omdat de sanering niet deugdelijk zou worden ...

Lees het hele artikel »


Één geval van verontreiniging
21 maart 2017

In de uitspraak van 15 maart 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RvS:2017:709) is wederom een uitspraak gedaan over de vraag wanneer er sprake is van één geval van verontreiniging in de bodem. De vraag of er sprake ...

Lees het hele artikel »


Gemeente kan zowel op grond van artikel 75 Wet bodembescherming als op grond van onrechtmatige daad kosten van onderzoek en sanering verhalen
7 april 2015

Op 9 januari 2015 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen met betrekking tot bodemverontreiniging. De Hoge Raad oordeelde dat de regeling van artikel 75 van de Wet bodembescherming onverlet laat dat een overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige ...

Lees het hele artikel »


De uiterlijke feiten voor verjaring
15 december 2014

Op 22 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant twee uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, die een verschillende uitkomst hadden. In de eerste zaak oordeelde de rechtbank dat een bewoner, die een stuk gemeentegrond bij zijn erf had getrokken, geen ...

Lees het hele artikel »


Rechtbank Den Haag kwalificeert bodemverontreiniging die zich naar naburige percelen verspreidt als onrechtmatige hinder
17 november 2014

Op 15 januari 2014 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de eigenaar van een verontreinigd perceel tekort is geschoten in zijn zorgplicht jegens de eigenaar van enkele buurpercelen, omdat hij geen maatregelen heeft genomen ter voorkoming van verspreiding ...

Lees het hele artikel »


De onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst?
23 april 2014

De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst die geregeld is in artikel 7:900 BW. Met een vaststellingsovereenkomst proberen partijen zekerheid te verkrijgen ten aanzien van feiten en omstandigheden waarover getwist werd of onzekerheid ...

Lees het hele artikel »


Belanghebbende bij een saneringsplan
28 februari 2014

Alvorens kan worden overgegaan tot saneren, dient het daaraan ten grondslag liggende saneringsplan te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders van de grote gemeenten). ...

Lees het hele artikel »


Ontbreken begroting bij nazorgplan toegestaan (?)
18 februari 2014

Is een nazorgplan zonder begroting toegestaan? Volgens de Wet bodembescherming niet, want hierin is voorgeschreven dat een nazorgplan tevens een begroting van de kosten bevat. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde echter dat ...

Lees het hele artikel »


Bodemverontreiniging: de criteria van spoedeisendheid (verspreidingsrisico)
7 februari 2014

In geval van een ernstige bodemverontreiniging kan een spoedige sanering noodzakelijk zijn, maar dit is niet altijd het geval. In de Wet bodembescherming en de Circulaire bodemsanering staan de criteria van spoedeisendheid. In onderstaande zaak was aan ...

Lees het hele artikel »


Bodemverontreiniging: monitoringsmaatregelen niet altijd noodzakelijk
7 februari 2014

Geldt er een verplichting om bij een ernstige vervuiling, waar geen spoedeisende sanering noodzakelijk is, monitoringsmaatregelen voor te schrijven? Het college van Gedeputeerde Staten besloot geen monitoringsmaatregelen op te leggen bij een geval van ...

Lees het hele artikel »


Vervalt mededelingsplicht van verkoper als koper onderzoeksplicht schendt?
8 november 2013

Het Hof Arnhem-Leeuwarden draait de 'Bossche regel' om, dat de mededelingsplicht van de verkoper vóór de onderzoeksplicht gaat van de koper, en oordeelt dat de koper de verkoper niet kan verwijten dat hij geen mededeling heeft gedaan van ernstige verontreiniging ...

Lees het hele artikel »


Bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit en rechtvaardigt ontbinding van de koopovereenkomst
7 augustus 2013

De Rechtbank Oost-Nederland heeft geoordeeld dat bodemverontreiniging het normaal gebruik van een winkel/werkplaats met bovenwoning verhindert en dat de aanwezigheid van de bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit. Verkoper is naar het oordeel ...

Lees het hele artikel »


Onrechtmatig afgebroken onderhandelingen leidt tot schadeplicht voor gemeente
19 juli 2013

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk geoordeeld dat de gemeente op onrechtmatige wijze de onderhandelingen met een projectontwikkelaar inzake woningbouw op een locatie heeft afgebroken. Van een overeenkomst was geen sprake nu er geen aanbod was ...

Lees het hele artikel »


Wijziging Wet bodembescherming; introductie gebiedsgerichte aanpak, lastenvermindering en verbetering van uitvoerbaarheid
21 januari 2013

De Tweede en Eerste Kamer heeft zich gebogen over twee wetsvoorstellen welke zien op aanpassingen aan de Wet bodembescherming (Wbb). Het eerste voorstel ziet op de introductie van een gebiedsgerichte aanpak van het diepere grondwater. Het tweede voorstel ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Bart van Meer